W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 170422-2021

06/04/2021    S66

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

2021/S 066-170422

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 033-081132)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Budapest Főváros Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_91156031
Adres pocztowy: Városház utca 9–11.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1052
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kittka Dalma
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Tel.: +36 13271656
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.budapest.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Béke téri főgyűjtőcsatorna- szivattyútelepi munkák

Numer referencyjny: EKR000939492020
II.1.2)Główny kod CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Vállalkozási szerződés - (FIDIC „Sárga Könyv”) - Budapest XIII. kerület Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatornához kapcsolódó szivattyútelep kiviteli tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 033-081132

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 06/04/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/04/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 06/04/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 26/04/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

A további közbeszerzési dokumentumok jelen korrigendum keretében nem kerülnek módosításra.