Roboty budowlane - 170570-2020

10/04/2020    S72

Polska-Siewierz: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

2020/S 072-170570

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 054-127544)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Siewierz
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 16
Miejscowość: Siewierz
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrowolska
E-mail: adobrowolska@siewierz.pl
Tel.: +48 326499467
Faks: +48 326499402
Adresy internetowe:
Główny adres: www.siewierz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy Siewierz

Numer referencyjny: RIFZP-VII.271.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, na które składa się zaprojektowanie, budowa (rozbudowa, przebudowa) i uruchomienie instalacji elektrycznej, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania przy zastosowaniu zestawów ogniw fotowoltaicznych i zestawów powietrznych pomp ciepła, dla wspomagania produkcji prądu, ciepła i ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych w gminie Siewierz w ramach realizacji projektu: „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”, w tym budowa 400 instalacji fotowoltaicznych dla budynków prywatnych mieszkańców gminy Siewierz, 54 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków prywatnych mieszkańców gminy Siewierz, 7 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków prywatnych mieszkańców gminy Siewierz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 054-127544

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/04/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 24/04/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: