Dostawy - 170906-2020

Submission deadline has been amended by:  219799-2020
10/04/2020    S72

Polska-Mysłowice: Urządzenia medyczne

2020/S 072-170906

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: Szp.2/NZ-271-13/20
Adres pocztowy: Bytomska 41
Miejscowość: Mysłowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Paul, Agata Przywarka
E-mail: zamowienia_publiczne@szpital2myslowice.pl
Tel.: +48 323183300
Faks: +48 322222330

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpital2myslowice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital2myslowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego"

Numer referencyjny: Szp.2/NZ-271-13/20
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

1.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stół zabiegowy operacyjny do badań endoskopowych ECPW (przezierny dla RTG)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192230 Stoły operacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

1.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

1.3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa na dofinansowanie z Regionalnego program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Nr obszaru: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 1 500,00 PLN (słownie złotych: tysiąc pięćset złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mobilne ramię C dla RTG

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000 Aparatura rentgenowska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

1.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

1.3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa na dofinansowanie z Regionalnego program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Nr obszaru: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 5 500,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw bieżni

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

1.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

1.3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa na dofinansowanie z Regionalnego program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Nr obszaru: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 1 100,00 PLN (słownie złotych: tysiąc sto złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Holter EKG

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

1.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

1.3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa na dofinansowanie z Regionalnego program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Nr obszaru: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 700,00 PLN (słownie złotych: siedemset złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat USG dedykowany do badań kardiologicznych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

1.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

1.3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa na dofinansowanie z Regionalnego program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Nr obszaru: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, wykazał, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dostawy sprzętu medycznego na rzecz jednostek opieki medycznej wraz z instalacją o wartości (brutto) nie mniejszej niż określona w tabeli poniżej dla każdej części do której przystępuje wykonawca. W przypadku złożenia oferty na większą ilość części wartości należy zsumować.

Nr części. Wartość wykonanych dostaw brutto, słownie:

1. 30 000,00 PLN, trzydzieści tysięcy złotych 00/100;

2. 110 000,00 PLN, sto dziesięć tysięcy złotych 00/100;

3. 21 000,00 PLN, dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100;

4. 12 000,00 PLN, dwanaście tysięcy złotych 00/100;

5. 112 000,00 PLN, sto dwanaście tysięcy złotych 00/100.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 125-254040
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 09:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2020