Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 171484-2021

Submission deadline has been amended by:  239406-2021
06/04/2021    S66

Polska-Radom: Usługi w zakresie oprogramowania

2021/S 066-171484

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 670209356
Adres pocztowy: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-617
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wss.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ludwika Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-242
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://brodnowski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital.siedlce.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mss.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Numer referencyjny: DZP.341.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. i Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72300000 Usługi w zakresie danych
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. i Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020), nr wniosku RPMA.02.01.01-14-c704/19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia – do dnia 30 września 2022 r. od daty zawarcia umowy (zastrzeżenie do pkt II 2.7),

2. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

3. Postępowanie zostało poprzedzone przeprowadzeniem dialogu technicznego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący podmiotów udostępniających zasoby, celem tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. Wykaz usług, o których mowa w sekcji III.1.3 rubryka „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” niniejszego ogłoszenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

7. Dowody określające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 6 powyżej, zostały wykonane wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał łącznie należycie co najmniej dwie dostawy systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówki medycznej lub farmaceutycznej, realizującego automatyzację logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące dostawę urządzeń (centralny automat magazynująco wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco wydające tzw. szafy lekowe) wraz z oprogramowaniem ich obsługującym o wartości łącznej nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto, odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a) wdrożony system apteczny był systemem zdarzeniowym działającym w czasie rzeczywistym;

b) rozwiązanie było do zamawiania odbioru magazynowania i dystrybucji oraz inwentaryzacji leków;

c) jedna z nich była zrealizowana w placówce medycznej o wielkości nie mniejszej niż 500 łóżek w placówce.

Uwaga II – Dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który Wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający przez „ten sam system” rozumie, że wykazywane dostawy wraz z wdrożeniem realizowane były w oparciu o:

— te same pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożone lub bazujące na nich nowe rozwiązania realizujące automatyzacje logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące urządzenia (centralny automat magazynująco – wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco - wydające, tzw. szafy lekowe),

— wraz z tym samym pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożonym lub bazującym na nim nowszym oprogramowaniu obsługującym ww. rozwiązania realizujące automatyzację logistyki lekowej.

Uwaga III – W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować więcej niż pięć wykonanych dostaw systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówek medycznych lub farmaceutycznych.

2. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa wdrożenia elektronicznej karty znieczulenia (EKZ) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie EKZ w tym jedno zakończone z dostawą sprzętu komputerowego, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie EKZ o łącznej wartości licencji w/w wdrożeń oprogramowania EKZ nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto, odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a) rozwiązanie EKZ umożliwiało monitorowanie zapewniające automatyczny ciągły zapis przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem realizowanych procedur medycznych, podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych;

b) rozwiązanie EKZ integrowało się z HIS w zakresie: importu do EKZ danych demograficznych pacjentów wraz wynikami badań, exportu do HIS raportu z wykonanej operacji (np. w postaci pliku pdf). Przynajmniej jedna integracja realizowana była z wykorzystaniem protokołu HL7;

c) rozwiązanie EKZ automatycznie odczytywało dane hemodynamiczne pacjenta, parametry wentylacji i pomiary gazów anestetycznych z posiadanych przez klienta stanowisk do znieczulenia i kardiomonitorów;

d) rozwiązanie EKZ automatyczne gromadziło w jednym systemie dane z urządzeń różnych producentów co najmniej takich jak: GE, Philips, Mindray.

Uwaga II – Dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który Wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu. Zamawiający przez „ten sam system” rozumie, że wykazywane dostawy wraz z wdrożeniem realizowane były w oparciu o to samo pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożone lub bazujące na nim nowsze oprogramowanie obsługujące elektroniczną kartę znieczuleń.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ.

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 wzoru umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-612951
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/08/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert bezpośrednio po upływie terminu do ich składania na platformie Marketplanet OnePlace → https://mss.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=mss

I dokonywane jest przez Zamawiającego.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, pok. nr 62, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 139 Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę, na podstawie art.108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

3. Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

a) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej;

d) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

e) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący podmiotów udostępniających zasoby, celem tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

f) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty określone w pkt 12 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2021