Usługi - 171528-2016

20/05/2016    S96

Belgia-Bruksela: Ceny za stacjonarne usługi szerokopasmowe w Europie – SMART 2016/0044

2016/S 096-171528

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Economy and Coordination, Unit F4 — European Semester and Knowledge Base
Adres pocztowy: Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R — Support, Unit R2 — Finance, office BU25, 04/54
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1446
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate R — Support, Unit R2 — Finance
Adres pocztowy: Office BU25, 04/54
Miejscowość: Brussels
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ceny za stacjonarne usługi szerokopasmowe w Europie – SMART 2016/0044

Numer referencyjny: SMART 2016/0044.
II.1.2)Główny kod CPV
79310000 Usługi badania rynku
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem badania jest monitorowanie cen detalicznych w ofertach dla konsumentów za stacjonarny dostęp do szerokopasmowego internetu. Komisja Europejska wykorzysta wyniki tego badania do oceny, czy regulacje sektora i zmiany na rynku przekładają się na szerszy wybór technologii, większą liczbę usług i lepsze ceny dla konsumentów europejskich, a także do porównania poziomów cen w państwach członkowskich i w państwach trzecich. W ramach badania należy przeanalizować ceny detaliczne technologii stałego dostępu do internetu, między innymi xDSL, modemu kablowego, łączy światłowodowych, satelitarnego i stałego dostępu bezprzewodowego. Ceny detaliczne dostępu do szerokopasmowego internetu w służbie ruchomej nie są w zasadzie objęte zakresem tego badania. Umowa może być odnowiona maksymalnie 2 razy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem badania jest monitorowanie cen detalicznych w ofertach dla konsumentów za stacjonarny dostęp do szerokopasmowego internetu. Komisja Europejska wykorzysta wyniki tego badania do oceny, czy regulacje sektora i zmiany na rynku przekładają się na szerszy wybór technologii, większą liczbę usług i lepsze ceny dla konsumentów europejskich, a także do porównania poziomów cen w państwach członkowskich i w państwach trzecich. W ramach badania należy przeanalizować ceny detaliczne technologii stałego dostępu do internetu, między innymi xDSL, modemu kablowego, łączy światłowodowych, satelitarnego i stałego dostępu bezprzewodowego. Ceny detaliczne dostępu do szerokopasmowego internetu w służbie ruchomej nie są w zasadzie objęte zakresem tego badania. Umowa może być odnowiona maksymalnie 2 razy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 450 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: program prac w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2016.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 042-068538
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2016
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Commission building BU25, meeting room 0/S3, avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2016