Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 171582-2020

10/04/2020    S72

Polska-Kraków: Komputer biurkowy

2020/S 072-171582

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 046-108218)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rajczyk
E-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Tel.: +48 126631068
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Numer referencyjny: 80.272.80.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 046-108218

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/04/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 24/04/2020
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: