Servicii - 17169-2018

13/01/2018    S9    - - Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Galați: Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

2018/S 009-017169

Anunț de atribuire a contractului

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Județul Galați
Str. Eroilor nr. 7
Punct(e) de contact: Paula Elena Simion
800119 Galați
România
Telefon: +40 236468060
E-mail: licitatii@cjgalati.ro
Fax: +40 236468060

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.cjgalati.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Servicii de proiectare pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni-Nicorești-Cosmești-Movileni-Barcea (DJ 252)”
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La sediul prestatorului.

Cod NUTS RO224

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii de proiectare pentru obiectivul „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea (DJ 252)”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, cu fazele: Proiect Tehnic, Detalii de executie, Documentatie tehnica obtinere autorizatie de constructie, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificare proiect.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71322500, 71356200

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 141 670,80 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește
1. Pretul ofertei. Pondere 85
2. Durata de elaborare. Pondere 15
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 159-329494 din 22.8.2017

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 711 Denumire: Proiectare pentru „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni-Nicorești-Cosmești-Movileni-Barcea (DJ 252)”
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
9.1.2018
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L.
Str. Sfânta Ana nr. 17, sector 2
7000 București
România
E-mail: office@globalproiect.ro
Telefon: +4 2109080
Adresă Internet: www.globalproiect.ro
Fax: +4 2109080

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 746 358,27 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 141 670,80 RON
Fără TVA
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 – Îmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala; Prioritate de investitie 6.1. – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
VI.2)Informații suplimentare:
Durata prestarii serviciilor este de maxim 2 luni de la data predarii amplasamentului. Durata contractului de prestari servicii este pana la finalizarea executiei lucrarilor ce vor face obiectul proiectului, intrucat proiectantul va asigura asistenta tehnica pe toata perioada executiei lucrarilor.
Finantarea se face prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 – Îmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala; Prioritate de investitie 6.1. – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Nu se accepta oferte alternative. Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.

DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Consiliul Județean Galați
Str. Eroilor nr. 7
800119 Galați
România
E-mail: licitatii@cjgalati.ro
Telefon: +40 236302503
Fax: +40 236468060

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
10.1.2018