Dostawy - 172046-2019

12/04/2019    S73    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2019/S 073-172046

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Adres pocztowy: ul. Stabłowicka 147
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 54-066
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Niedzielska
E-mail: katarzyna.niedzielska@port.org.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.port.org.pl/pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i rozwojowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów zużywalnych z podziałem na 14 części – na podstawie umowy ramowej

Numer referencyjny: TZ.271.4.2019
II.1.2)Główny kod CPV
38000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Zamawiający będzie udzielał, na podstawie umów ramowych zawartych w wyniku rozstrzygnięcia Postępowania, zamówień na dostawy materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań badawczych w ramach środków własnych oraz projektów realizowanych przez Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części:

Zadanie nr 1: Protetyka i biologia molekularna (T)

Zadanie nr 2: Protetyka i biologia molekularna (N)

Zadanie nr 3: Mikroskopia (T)

Zadanie nr 4: Mikroskopia (N)

Zadanie nr 5: Pipety (T)

Zadanie nr 6: Pipety (N)

Zadanie nr 7: Akcesoria drobne (T)

Zadanie nr 8: Akcesoria drobne (N)

Zadanie nr 9: Filtry (T)

Zadanie nr 10: Filtry (N)

Zadanie nr 11: Kolumny (T)

Zadanie nr 12: Kolumny (N)

Zadanie nr 13: Hodowle (N)

Zadanie nr 14: Hodowle (T)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Protetyka i biologia molekularna (T)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Protetyka i biologia molekularna (T)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Protetyka i biologia molekularna (N)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Protetyka i biologia molekularna (N)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikroskopia (T)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Mikroskopia (T)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikroskopia (N)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Mikroskopia (N)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pipety (T)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Pipety (T)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pipety (N)

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Pipety (N)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Akcesoria drobne (T)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Akcesoria drobne (T)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Akcesoria drobne (N)

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Akcesoria drobne (N)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Filtry (T)

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Filtry (T)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Filtry (N)

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Filtry (N)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kolumny (T)

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Kolumny (T)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kolumny (N)

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Kolumny (N)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hodowle (N)

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Hodowle (N)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hodowle (T)

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są substancje chemiczne określone w Formularzu wyceny pod nazwą części Hodowle (T)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja odbioru zużytych materiałów plastikowych celem recyklingu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.01.04-00-0116/16, POIR.04.01.02-00-0059/17, POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/01, LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08/01/2016, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/18/M/NZ6/00414, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/19/D/NZ2/03193, UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2014/15/B/NZ6/03502,UMO-2015/18/E/NZ3/00695

II.2.14)Informacje dodatkowe

Numer identyfikacyjny projektu: UMO-2015/19/D/NZ5/03518, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO‑2015/19/N/ST7/01511, UMO-2016/21/D/ST5/01674

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, POLSKA, bud. nr 3, sala konferencyjna, pok. nr 0,37

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Pzp.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o łącznej wartości 11 320,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). Dla poszczególnych części zamówienia kwota wadium wynosi:

Część I: 1 500,00 PLN

Część II: 800,00 PLN

Część III: 20,00 PLN

Część IV: 100,00 PLN

Część V: 6 000,00 PLN

Część VI: 800,00 PLN

Część VII: 6 000,00 PLN

Część VIII: 3 000,00 PLN

Część IX: 500,00 PLN

Część X: 600,00 PLN

Część XI: 700,00 PLN

Część XII: 300,00 PLN

Część XIII: 1 500,00 PLN

Część XIV: 3 000,00 PLN

3. W razie składania oferty nieobejmującej wszystkich części zamówienia, wykonawca wnosi wadium w kwocie równej sumie kwot wadium wymaganych dla wszystkich części zamówienia, których dotyczy oferta wykonawcy.

4. Na zawartość oferty składa się:

4.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

4.2. Wypełniony i podpisany Formularz wyceny - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - formularz został podzielony na 14 Zadań (W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno Zadanie winien niniejszy formularz dla danej części złożyć odrębnie dla każdego zadania),

4.3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w – oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ składa się wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP lub na miniPortalu.

4.4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty lub podpisania JEDZ nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

4.5. Dowody, o których mowa w pkt. 6.5.2. SIWZ (jeżeli dotyczy).

5. W postępowaniu udział mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Pzp.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.

7. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

7.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp

7.2 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

7.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5.1.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.

9. Termin związania ofertą 60 dni od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert.

10. Dodatkowe kody CPV: 38437000-7, 38900000-4

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, w następujących terminach:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4.1. i 17.4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2019