Dostawy - 174085-2020

14/04/2020    S73

Polska-Gdańsk: Komputery osobiste

2020/S 073-174085

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Rola, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 112, I piętro
E-mail: ewa.rola@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ug.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputera stacjonarnego dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Numer referencyjny: J711.291.1.35.2020.ER
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30213000-5 (komputery osobiste), 30237200-1 (akcesoria).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera stacjonarnego, zwanego dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Sekretariat Instytutu Psychologii, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, p. C325.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Sekretariat Instytutu Psychologii, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, POLSKA, p. C325.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30213000-5 (komputery osobiste), 30237200-1 (akcesoria).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera stacjonarnego, zwanego dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Sekretariat Instytutu Psychologii, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, p. C325.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku 1a do SIWZ – nie krótszy niż 12 miesięcy – w zakresie sprzętu wymienionego w tabeli nr 1 załącznika nr 1a do SIWZ oraz gwarancji Wykonawcy – nie krótszej niż 12 miesięcy w zakresie sprzętu wymienionego w tabeli nr 2 pozycji 1 oraz 24 miesiące – w zakresie sprzętu wymienionego w tabeli nr 2 pozycji nr 2.

6. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania nie gorsze niż opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ, tj.:

1) dotyczy pozycji nr 5, pkt 1 tabeli nr 1 z załącznika nr 1a do SIWZ: za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na zdalne przechowywanie osobistych treści użytkownika, takich jak: dokumenty, notatki, kalendarze, przypomnienia. Usługa równoważna musi umożliwiać wymianę ww. opisanych dokumentów dla użytkowników korzystających z adresu https://www.icloud.com. Powyższa usługa musi być świadczona bezpłatnie, w trybie on-line, z dostępem do min. 5 GB przestrzeni na przechowywanie ww. materiałów;

2) dotyczy pozycji nr 5, pkt 2 tabeli nr 1 z załącznika nr 1a do SIWZ: za usługę równoważną Zamawiający uzna usługę informatyczną lub dedykowane oprogramowanie pozwalające na nawiązanie połączenia video i audio dla osób korzystających z przenośnych urządzeń z systemem macOS. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie ww. usług i norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

8. Zamawiający przewiduje ubieganie się o 0 % stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt. 1 ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) – w zakresie sprzętu wymienionego w tabeli nr 1 załącznika nr 1a do SIWZ.

9. Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany z NCN, nr umowy: UMO-2019/33/N/HS6/00173.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 45 dni roboczych* od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert (opisane w rozdziale XIV SIWZ).*Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godz.07:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego, podanych na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ –projekt umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/07/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, POLSKA, pokój nr 112, I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w języku polskim, w sposób zgodny z SIWZ oraz ustawą. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów określonych w rozdz. VIII pkt 9 SIWZ. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdz. XI SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100 PLN). Szczegóły dotyczące wadium zawiera rozdz. IX SIWZ.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców(rozdział VII pkt 1 SIWZ).

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XX pkt 13 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2020