Roboty budowlane - 174545-2019

15/04/2019    S74

Polska-Września: Roboty drogowe

2019/S 074-174545

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 005-005937)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Września
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 1
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl
Tel.: +48 616404151
Faks: +48 616404044
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2

Numer referencyjny: ZP-271/5/WIK-RI/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Projektuje się jezdnię obwodnicy o nawierzchni bitumicznej, budowę i rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zjazdów, zatok postojowych i autobusowych, obiektów inżynierskich, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi oraz wycinkę drzew i krzewów. W ramach Etapu 2 realizowanego w 4 częściach (zdaniach) obejmuje budowę odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym (część 1), budowę wiaduktu w Gutowie Małym (część 2), budowę dwóch rond z łącznikiem i wylotami (część 3) oraz budowę drogi gminnej – łącznik z ul. Łokietka we Wrześni (część 4). Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 005-005937

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul.Ratuszowa 1, POLSKA, Sala sesyjna dnia 16.4.2019 r., o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Powinno być:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, POLSKA, Sala sesyjna dnia 25.4.2019 r., o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/04/2019
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 10:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał prawidłowo roboty budowlane obejmujące:

A1) dla część 1 - budowę lub przebudowę lub rozbudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości robót co najmniej 7 mln zł brutto, w tym jedno zadanie o wartości co najmniej 5 000 000 PLN brutto,

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał prawidłowo roboty budowlane obejmujące:

A1) dla część 1 - budowę lub przebudowę lub rozbudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości robót co najmniej 7 000 000 PLN brutto, w tym jedno zadanie o wartości co najmniej 4 000 000 PLN brutto,

VII.2)Inne dodatkowe informacje: