Usługi - 175118-2020

14/04/2020    S73

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi sprzątania ulic

2020/S 073-175118

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 053-126298)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Adres pocztowy: Al. J. Piłsudskiego 60
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-335
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Chodakowska
E-mail: bzp@um.jastrzebie.pl
Tel.: +48 324785133
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (kwartały nr: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15)

Numer referencyjny: BZP.271.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, deptaków, schodów, przystanków komunikacji publicznej, wpustów kanalizacji deszczowej, wiat rowerowych, terenów zielonych oraz letnie utrzymanie ławek i całoroczne utrzymanie koszy, słupów ogłoszeniowych, wiat rowerowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Dodatkowe informacje:

Na ofertę winny składać się dokumenty, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 053-126298

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał/wykonuje zadanie obejmujące swym zakresem utrzymanie letnie i zimowe o minimalnej powierzchni podanej poniżej.

Uwaga:

a) Przez utrzymanie letnie należy rozumieć w szczególności zamiatanie nawierzchni utwardzonych (tj. jezdnia, chodniki, parkingi itp.), koszenie traw.

Przez utrzymanie zimowe należy rozumieć w szczególności mechaniczne utrzymanie szorstkości nawierzchni utwardzonej (o której mowa powyżej) w okresie zimowym.

b) Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca wykaże 1 zadanie na utrzymanie letnie i zimowe o powierzchni wymaganej dla danej części lub wykaże się 2 zadaniami odrębnymi dla utrzymania letniego i zimowego. Jednakże Wykonawca winien wykazać, iż powierzchnia utrzymywana w okresie zimowym jest nie mniejsza niż 40 % powierzchni wykazanej dla spełniania warunku w danej części zamówienia.

c) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część powierzchnia wykonanych/wykonywanych przez Wykonawcę usług nie może być mniejsza od sumy powierzchni podlegających utrzymaniu określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części, dla których Wykonawca składa ofertę.

2) Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą odpowiedzialną za utrzymanie terenów zielonych.

3) Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować wskazanym poniżej sprzętem do utrzymania letniego i zimowego w zakresie minimalnym (podanych poniżej).

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał/wykonuje zadanie obejmujące swym zakresem utrzymanie letnie i zimowe o minimalnej powierzchni podanej poniżej.

Uwaga:

a) Przez utrzymanie letnie należy rozumieć w szczególności zamiatanie nawierzchni utwardzonych (tj. jezdnia, chodniki, parkingi itp.), koszenie traw. Przez utrzymanie zimowe należy rozumieć w szczególności mechaniczne utrzymanie szorstkości nawierzchni utwardzonej (o której mowa powyżej) w okresie zimowym.

b) Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca wykaże się 1 zadaniem na utrzymanie letnie i zimowe o powierzchni wymaganej dla danej części lub wykaże się 2 zadaniami odrębnymi dla utrzymania letniego i zimowego, z zastrzeżeniem, iż powierzchnia utrzymywana w okresie zimowym jest nie mniejsza niż 40 % powierzchni wykazanej przez Zamawiającego w pkt 8.3 ppkt 1 SIWZ dla danej części.

c) W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część powierzchnia wykonanych/wykonywanych przez Wykonawcę usług nie może być mniejsza od sumy powierzchni podlegających utrzymaniu określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części, dla których Wykonawca składa ofertę. Powyższe dotyczy sytuacji, w której wykonawca wykaże się jednym zadaniem lub dwoma zadaniami, o których mowa w pkt 8.3 ppkt 1 lit. b SIWZ dla obu części.

2) Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach osobą odpowiedzialną za utrzymanie terenów zielonych.

3) Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować wskazanym poniżej sprzętem do utrzymania letniego i zimowego w zakresie minimalnym (podanych poniżej).

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad. 1) wykaz minimalnej powierzchni dla utrzymania letniego i zimowego dla poszczególnych części:

— część I – 276 000 m2,

— część II – 309 000 m2,

— część III – 159 000 m2,

— część IV – 128 000 m2,

— część V – 538 000 m2,

— część VI – 275 000 m2,

— część VII – 408 000 m2,

— część VIII – 281 000 m2.

Ad. 2) Osoba powinna posiadać wykształcenie minimum średnie ogrodnicze oraz minimum 2 letnie doświadczenie niezbędne do wykonywania prac określonych w SIWZ.

Ad. 3) wykaz minimalnego sprzętu do utrzymania letniego i zimowego dla poszczególnych części:

a) część I

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

b) część II

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

c) część III

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

d) część IV

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

e) część V

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 3 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

f) część VI

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

g) część VII

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

h) część VIII

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

Uwaga:

Pojazdy do utrzymania zimowego chodników i deptaków z pługiem i rozrzutnikiem wraz z materiałem do posypywania nie mogą przekroczyć masy całkowitej 2,5 tony.

Do utrzymania chodników i deptaków dopuszcza się oprócz pojazdów specjalistycznych między innymi: Multikar, Lublin, Żuk, mikrociągnik, pługi wirnikowe itp. oraz inne sprzęty np. quady, odśnieżarki spalinowe ręczne w miejscach, gdzie użycie tych sprzętów jest możliwe.

Dopuszczone jest posiadanie 1 szt. urządzenia stałego do wytwarzania solanki przeznaczonej do obsługi dwóch części zamówienia.

W pozostałych przypadkach sprzęt do utrzymania zimowego nie może się powtarzać.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad. 1) wykaz minimalnej powierzchni dla utrzymania letniego i zimowego dla poszczególnych części:

— część I – 276 000 m2,

— część II – 170 000 m2,

— część III – 159 000 m2,

— część IV – 128 000 m2,

— część V – 538 000 m2,

— część VI – 275 000 m2,

— część VII – 408 000 m2,

— część VIII – 211 000 m2.

Ad. 2) Osoba powinna posiadać wykształcenie minimum średnie ogrodnicze oraz minimum 2 letnie doświadczenie niezbędne do wykonywania prac określonych w SIWZ.

Ad 3) wykaz minimalnego sprzętu do utrzymania letniego i zimowego dla poszczególnych części:

a) część I

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka;

b) część II

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka;

c) część III

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka;

d) część IV

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka;

e) część V

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 3 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka;

f) część VI

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka;

g) część VII

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 2 sztuki,

— pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka;

h) część VIII

— pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka,

— pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka,

— stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka.

Uwaga:

Pojazdy do utrzymania zimowego chodników i deptaków z pługiem i rozrzutnikiem wraz z materiałem do posypywania nie mogą przekroczyć masy całkowitej 2,5 tony.

Do utrzymania chodników i deptaków dopuszcza się oprócz pojazdów specjalistycznych między innymi: Multikar, Lublin, Żuk, mikrociągnik, pługi wirnikowe itp. oraz inne sprzęty np. quady, odśnieżarki spalinowe ręczne w miejscach, gdzie użycie tych sprzętów jest możliwe.

Dopuszczone jest posiadanie 1 szt. urządzenia stałego do wytwarzania solanki przeznaczonej do obsługi dwóch części zamówienia.

W pozostałych przypadkach sprzęt do utrzymania zimowego nie może się powtarzać.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 10:50
Powinno być:
Data: 27/04/2020
Czas lokalny: 11:50
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/06/2020
Powinno być:
Data: 25/06/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 17/04/2020

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, POLSKA, pok. 130A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Powinno być:

Data: 27/04/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, POLSKA, pok. 304A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: