Lucrări - 175350-2017

Acest anunț a fost anulat de: 429020-2017
10/05/2017    S89    - - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Oradea: Lucrări de construcţii de linii de tramvai

2017/S 089-175350

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Oradea
P-ta Unirii nr. 1, jud. Bihor
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, cam. 133, int. 288
În atenția: Manuela Maghiar
410100 Oradea
România
Telefon: +4 0259437000
E-mail: manuela.maghiar@oradea.ro
Fax: +4 0259409406

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.oradea.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai în intersectia între strazile Primariei – Decebal – calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul calea Aradului – str. Fagarasului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D. Cantemir.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Proiectare și executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Municipiul Oradea.

Cod NUTS RO111

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Realizare legatura pe cele 3 directii a liniilor tramvai în intersectia între strazile Primariei – Decebal – calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul calea Aradului – str. Fagarasului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D. Cantemir.
Tipurile de lucrari sunt cele descrise in caietul de sarcini si in DALI:
— Reabilitare linii de tramvai;
— Extindere linii de tramvai;
— Lucrarile de realizare a infrastructurii caii;
— Realizarea suprastructurii caii de rulare;
— Servicii de proiectare.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45234126, 45231400, 71322000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Conform caietului de sarcini/DALI:
1. valoarea estimata a achizitiei – 38 187 146,70 RON fara TVA, din care:
a) Valoare executie lucrari (fara TVA) – 37 636 534,63 RON;
b) Valoare servicii de proiectare (fara TVA): 550 612,07 RON;
2. Cuantumul de diverse si neprevazute de 7.31486 % – a fost prevazut sub forma unei clauze de revizuire in contract – art. 221 alin. 1 lit. a din Legea 98/2016.
Valoarea estimată fără TVA: 38 187 146,70 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
1 % din valoarea totala estimata a contractului: 381 871,46 RON
Garantia de participare se constituie prin:
virament bancar in contul RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii.
Perioada de valabilitate de 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare/simplificat in SEAP.
Instrumentul de garantare se va prezenta autoritatii contractante, in SEAP, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor
Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Da, 10 % din pretul contractului, fara TVA.
Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica (art. 39 din HG 395/2016).
Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
— scrisoare de garamtie bancara;
— Virament bancar intr-un cont bancar deschis la dispozitia autoritatii contractante la o banca agreata de ambele parti;
— În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5 000 RON, constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar;
— Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA;
— Printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 42 din HG 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Programul Operational Regional 2014-2020/buget local/alte surse legal constituite.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Motive de excludere:
1. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. .
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, oricare din urmatoarele:
1. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata” la momentul depunerii acestora.
2. Cazier fiscal pentru operatorul economic,
3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,
4. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;
5. Orice alte documente edificatoare.
2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.
Persoanele cu functie de decizie:
Bolojan Ilie Gavril primar;
Birta Florin –Alin viceprimar;
Malan Mircea viceprimar;
Duse Traian Adrian consilier local;
Dulca Camelia – Mariana consilier local;
Maci Mihai consilier local;
Negrean Daniel – Dumitru consilier local;
Morar Grigore consilier local;
Buhas Camelia Liana consilier local;
Dragos Marcel Daniel consilier local;
Revnic Adrian consilier local;
Marinau Florin Liviu consilier local;
Filimon Teofil Laviniu consilier local;
Lezeu Ioan consilier local;
Felea Adrian Ioan consilier local;
Fonoage Maria consilier local;
Zdranca Ionel Marius consilier local;
Coste Mariana Adelina consilier local;
Sabau Popa Mihai consilier local;
Mohan Aurel George consilier local;
Negrea Adrian consilier local;
Avram Nicolae Ioan consilier local;
Huszar Istvan – Erik consilier local;
Kecse Gabriella consilier local;
Kirei Melinda consilier local;
Kis Gabor Ferencz consilier local;
Florea Augustin Eduard director executiv Directia Economica;
Palladi Dacian-Salvator city manager;
Has Nadia Ramona director adj. Directia Economica;
Eugenia Borbei director executiv Directia Juridica;
Diana Oltea Marc director adj. Directia Juridica;
Lacramioara Cos consilier juridic Directia Juridica;;
Mos Florin Marius director executiv DMPFI
Sarac Ionut Pavel consilier DMPFI;
Neag Mihaela consilier DMPFI;
Marioara Sturz consilier DMPFI;
Tigan Daniel consilier DMPFI;
Annamaria Sava consilier DMPFI;
Maghiar Ioan Daniel consilier DMPFI;
Oana Laura Nicula consilier DMPFI;
Guler Ovidiu Vasile consilier DMPFI;
Maghiar Iulia Manuela sef serviciu Achizitii Publice;
Dan Antoniu Sebastian consilier Achizitii Publice;
Julieta Nicoara consilier Achizitii Publice;
Olimpia Horge consilier Achizitii Publice;
Mihaela Nastea consilier Achizitii Publice;
Mihaela Laslau consilier Achizitii Publice;
Csuzi Istvan director general SC Oradea Transport Local SA;
Nica Romeo-Emilian director economic SC Oradea Transport Local SA;
Pop Viorel Mircea director tehnic SC Oradea transport local SA;
Teodorof Claudiu sef birou tehnic SC Oradea Transport Local SA;
Kajtor Vasile sef sectia nr. 3 SC Oradea Transport Local SA;
Mocanu Georgeta Tania tehnician electroenergetician SC Oradea Transport Local SA;
Nica Octavian inginer cai ferate drumuri si poduri SC Oradea Transport Local SA.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cash flow (acces la resurse)
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca la data semnarii contractului vor avea acces la sau au disponibile resurse financiare reale negrevate de datorii in valoare de 9 500 000 RON, pentru a realiza cash flow de executie a lucrarii pentru perioada de 6 luni pâna la data primei decontari. In cazul ofertei castigatoare ofertantul va imobiliza suma de 9 500 000 RON pentru realizarea contractului pentru o perioada de 6 luni pâna la data primei decontari.
Dovada se va face prin prezentarea de declaratii sau extrase bancare corespunzatoare (de exemplu: depozite bancare, acces la instrumente de finantare – linii de credit, rapoarte privind încadrarea operatorului economic într-o clasa de bonitate,sau alte documente similare declaratiilor/extraselor bancare)
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor llimita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A, B, C, D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea «partea IV criteriile de selectie» punctul – : Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – „În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca „Acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt”.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor llimita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A, B, C, D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea «partea IV criteriile de selectie» punctul – : Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – „În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca „Acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt”.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Experienta similara – executie lucrari;
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si dus la bun sfarsit lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura. Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege: executia (reabilitare si/sau lucrari noi) a cel putin 1 KM de cale de rulare inclusiv infrastructura, suprastructura si alimentarea. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP/IP publicat.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor llimita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A, B, C, D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea «partea IV criteriile de selectie» punctul – : Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – „În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca „Acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt.”
Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:
1. obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara: dimensiunea caii de rulare, faptul ca a fost executata o cale de rulare, faptul ca lucrarile au presupus executia tuturor celor 3 elemente – infrastructura, suprastructura si alimentarea,
2. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
3. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,
4. locul executiei lucrarilor si,
5. sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit.
Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat).
Experienta similara – executie lucrari cotinuare.
Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie documentele intocmite in conformitate cu formularul din documentatia de atribuire, precum si procese verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.
Nota 3: In cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta, odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor lucrari în perioada de referinta, va lua calcul toata valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere ca acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate independenta, fara a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantitati aferente lunilor/anilor ce nu se încadreaza în intervalul urmarit.
Experienta similara – prestarea de servicii de proiectare
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei a prestat servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie respectiv servicii de proiectare infrastuctura si suprastructura si sistem de alimentare transport pe sine, cu o valoare totala cumulata mai mare sau egala cu: 550 000 RON fara TVA. Prin servicii de proiectare autoritatea contractanta intelege servicii de intocmire proiect tehnic si/sau studii de fezabilitate si/sau studii de prefezabilitate si/sau documentatii de avizare a lucrarilor de interventie si/sau similar in cazul operatorilor economici straini.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A, B, C, D. Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, Partea IV: «Criteriile de selectie» sectiunea: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea «partea IV criteriile de selectie» punctul –: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – „In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.”
Efectuarea serviciilor similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte:
— prestarea de servici similare – serviciile au presupus prestarea de servicii de proiectare; proiectarea a avut ca obiect atat infrastuctura cat si suprastructura si sistemul de alimentare a unui transport pe sine;
— valori – in RON fara TVA;
— perioada prestarii;
— beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara – prestarea de servicii de proiectare – continuare
Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna prestare documentele intocmite in conformitate cu formularul din documentatia de atribuire, precum si procese verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.
Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna prestare depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.
Nota generala: Experienta similara va putea fi indeplinita:
1. Prin prezetarea de contracte de executie lucrari avand ca obiect atat prestarea de servicii de proiectare cat si executia lucrarilor proiectate (proiectare si executie) – art. 3 litera m din Legea 98/2016.
2. Prin cumularea valorica a lucrarilor/serviciilor executate/prestate in cadrul contractelor derulate distinct respectiv in cadrul unor contracte avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare si distinct, in cadrul unor contracte de executie lucrari.
Pragurile cantitative/valorice sunt, in ambele situatii, cele precizate mai sus, adica 1 KM de cale de rulare – executie lucrari si 550 000 RON fara TVA –servicii de proiectare.
Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sutinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se va prezenta:
DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul).
Acordul de subcontractare (daca este cazul).
Acordul de asociere (daca este cazul).
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente /acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Asocierea:
1. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016.
2. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
3. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala conform Legii 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:
Se va prezenta DUAE pentru fiecare asociat precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Subcontractare
1. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art. 150 alin. 2 din HG 395/2016 si ale art. 219 coroborat cu art. 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru:
— furnizorii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica,
— pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
4. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.
5. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.
6. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.
7. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens
8. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv
Subcontractare – continuare -
9. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG 395/2016).
10. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente furnizarilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
11. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
12. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Terti sustinatori.
1) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
2) În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
3) În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
4) Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
5) Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
6) În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
7) În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
8) În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamentul de sustinere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.
Cerinte in baza art. 200 din Legea 98/2016 – Standarde de calitate dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala de executie lucrari ce face obiectul contractului, prin prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentarii emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Certificatele/documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 iar documentele justificative solicitate care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinte in baza art. 200 din Legea 98/2016 – Standarde de management de mediu
— dovada implementarii sistemului de management al protectiei mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru activitatea principala de executie lucrari ce face obiectul contractului, prin prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentarii emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. Certificatele/documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 iar documentele justificative solicitate care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor llimita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A, B, C, D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea «partea IV criteriile de selectie» punctul – : Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca „Acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mensionate în anunt.”
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor llimita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A, B, C, D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea «partea IV criteriile de selectie» punctul – : Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca „Acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt.”
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor llimita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV – A, B, C, D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea «partea IV criteriile de selectie» punctul – : Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – În ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca „Acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mensionate în anunt.”

Nota 1: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.EURpa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforEUR/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2010: 1 EUR = 4,294300 RON; decembrie 2011: 1 EUR = 4,351800 RON; decembrie 2012: 1 EUR = 4,510000 RON; decembrie 2013: 1 EUR = 4,436100 RON; decembrie 2014: 1 EUR = 4,20500 RON, decembrie 2015: 1 EUR = 4.4467 RON; decembrie 2016: 1 EUR = 4.5172 RON );

Nota 2: Pentru contractele exprimate in alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate, pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la nota 2.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va prezenta:
DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul).
Acordul de subcontractare (daca este cazul).
Acordul de asociere (daca este cazul).
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente /acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Se va prezenta DUAE pentru fiecare operator economic membru al asocierii, precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamentul de sustinere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.
DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamentul de sustinere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 iar documentele justificative solicitate care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 90

2. Perioada de garantie acordata lucrarilor. Pondere 10

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
135/2017 pmo
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 061-114787 din 28.3.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 31.5.2017 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
9.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 3.7.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul Operational Regional 2014-2020.
VI.3)Informații suplimentare

1. Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro ) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr. 98/2016.

2. În cazul în care exista 2 sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitând ofertantilor în cauza reofertarea propunerii financiare în SEAP, urmând a se încheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
3. Modificarea contractului va fi posibila in conditiile art. 221 din Legea 98/2016 conform art. 25 din contract.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Notificare prealabila facuta autoritatii contractante in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal (Legea 101/2016).
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Municipiul Oradea – Directia Juridica
Piata Unirii nr. 1
410100 Oradea
România

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
5.5.2017