Dostawy - 177345-2019

16/04/2019    S75    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Nowy Dwór Mazowiecki: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

2019/S 075-177345

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 6
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Zasuń
E-mail: beata.zasun@sinevia.pl
Tel.: +48 221012100-174
Faks: +48 221012100

Adresy internetowe:

Główny adres: www.amwsinevia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.amwsinevia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SVA/J/4620-26/2019: Dostawa materiałów elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania 51056 CASA.

Numer referencyjny: SVA/J/4620-26/2019
II.1.2)Główny kod CPV
31000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż materiałów elektrycznych i teletechnicznych wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System telewizji dozorowej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

J.W. 1155 Kraków-Balice, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System telewizji dozorowej wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji o klauzuli POUFNE oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1; do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów teletechnicznych – System kontroli dostępu i ochrony.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

J.W. 1155 Kraków-Balice, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów teletechnicznych - System kontroli dostępu i ochrony wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji o klauzuli POUFNE oraz formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.2 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów teletechnicznych - Instalacje teletechniczne.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

J.W. 1155 Kraków-Balice, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów teletechnicznych - Instalacje teletechniczne wg formularza cenowego oraz dokumentacji wraz rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Kraków Balice w ramach zadania 51 056 CASA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji o klauzuli POUFNE oraz formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.3 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu umowy określonego

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - sporządzonego zgodnie z Formularzem Jednolitego Dokumentu Zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. EU L 3/16) w zakresie wskazanym w zał. nr 4 do SIWZ.

Uwaga: JEDZ i wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty oraz ofertę należy złożyć w sposób określony w części XI SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Każdy JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w pkt 2 dla tych podwykonawców. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w sekcji III.1.2), tj:

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

5) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) - dokumenty wymienione w pkt 1 - 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - w sekcji III.1.2):

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i ppkt 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt. 6 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt umowy, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Przesłankami merytorycznymi przemawiającymi za skróceniem terminu są:

a) Niemożność wcześniejszej publikacji zamówienia ze względu na wyjaśnienie istotnych szczegółów technicznych oraz przeprowadzenia konsultacji, mających istotne znaczenia dla składowych zamówienia.

b) Duża dostępność materiałów objętych przetargiem (nie są one wykonywane na indywidualne zamówienie), a więc też nie wymaga od oferentów dużego zaangażowania przy konstruowaniu ofert.

c) Realizacja zamówienia bez skrócenia jego terminu będzie skutkować proporcjonalnie wydłużonymi terminami dostaw, a co za tym idzie - zaburzy harmonogram wykonania całego zadania.

Mając na uwadze powyższe spełniona jest przesłanka skrócenia terminu składania ofert, na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, tj. że zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest uzasadnione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, POLSKA - w pokoju nr 213A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:

— dla części zamówienia nr 1: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100),

— dla części zamówienia nr 2: 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100),

— dla części zamówienia nr 3: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset zł 00/100).

5. Dokumentacja i schematy instalacji teletechniki posiadają klauzulę POUFNE i są do wglądu u Zamawiającego w punkcie ewidencyjnym KZB Jarosław ul. 3-go Maja 80d, 37-500 Jarosław, POLSKA, po złożeniu pisemnej prośby do Kierownika

Jednostki Organizacyjnej oraz przedstawieniu kserokopii poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a także aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych osób przewidzianych do zapoznania z w/w dokumentacją. Wgląd do dokumentacji niejawnej jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pełnomocnikiem ochrony Panią Beatą Pawlak tel.: +48 606319690

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności mogą być dokonane na podst. art. 144 ust. 1 pkt 2-6 uPzp.

7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:

a. w razie konieczności dostawy zamiennego Towaru, nie powodującego wykroczenia poza przedmiot zamówienia - zmianie może ulec wartość przedmiotu Umowy;

b. w przypadku wystąpienia istotnych zmian dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację dostawy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub wartość przedmiotu Umowy;

c. w przypadku konieczności zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mając na względzie jego usprawnienie dla wypełnienia zamiaru stron - zmianie może ulec wartość przedmiotu Umowy lub termin realizacji Umowy;

d. w przypadku zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub wartość przedmiotu Umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2019