W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 178430-2021

12/04/2021    S70

Niderlandy-Utrecht: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2021/S 070-178430

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeente Utrecht
Krajowy numer identyfikacyjny: 71663234
Adres pocztowy: Stadsplateau 1
Miejscowość: Utrecht
Kod NUTS: NL Nederland
Kod pocztowy: 3521 AZ
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Kees Koopmans
E-mail: k.koopmans@utrecht.nl
Tel.: +31 302860000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.utrecht.nl/inkoop
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Gemeente Utrecht
Miejscowość: Utrecht
Kod NUTS: NL Nederland
Państwo: Niderlandy
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tenderned.nl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Marktconsultatie — marktconsultatie onderhoudsdiensten rioolinstallaties (verwachte einddatum: 21.4.2021)

II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dit betreft een marktconsultatie ten behoeve van Onderhoud Rioolinstallaties. Deze onderhoudsdiensten kunnen bestaan uit:

— werktuigbouwkundige diensten,

— besturingstechnische diensten,

— elektrotechnische diensten,

— civieltechnische diensten,

— reinigingsdiensten ten behoeven van de rioolinstallatie.

Daarnaast betreft dit levering van materialen om het onderhoud uit te kunnen voeren zoals pompen en pomponderdelen en het bouwen/leveren/installeren van elektrotechnische/besturingsinstallatie kasten.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31681200 Pompy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL Nederland
Kod NUTS: NL3 West-Nederland
Kod NUTS: NL310 Utrecht
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Utrecht

II.2.4)Opis zamówienia:

0,1.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
17/05/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2021