Bunuri - 179312-2022

06/04/2022    S68

România-Sibiu: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

2022/S 068-179312

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU
Număr naţional de înregistrare: 4241117
Adresă: Strada: Revolutiei, nr. 3-5
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550170
Țară: România
Persoană de contact: Dusa Carmen
E-mail: achizitii@armyacademy.ro
Telefon: +40 269433332
Fax: +40 269215554
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.armyacademy.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140012
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SAD - Contracte de furnizare alimente

Număr de referinţă: 4241117_2022_PAAPD1351682
II.1.2)Cod CPV principal
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Prin prezentul anunt de participare se initiaza un Sistem Dinamic de Achizitii Publice (numit in continuare - SAD) care sa permita achizitia de alimente, prin incheierea unor contracte, necesare asigurarii continuitatii si diversificarii hranirii efectivelor din AFT, timp de 2 ani, conform descrierii din documentul "Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani ".

Procedura de atribuire va respecta regulile licitatiei restranse, urmand a se derula in doua etape:

Etapa I - depunerea solicitarilor de participare la SAD;

Etapa II - depunerea ofertelor doar de catre ofertantii calificati la finalul primei etape.

Avand in vedere caracterul deschis al SAD, dupa lansarea SAD si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, un operator economic se poate alatura in orice moment al valabilitatii SAD daca indeplineste criteriile mentionate in anuntul de participare.

Autoritatea contractanta transmite cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul SAD dupa etapa I-a, in vederea depunerii de oferte. Invitatia de participare se va transmite doar ofertantilor calificati la finalul etapei I.

In cadrul etapei a II-a nu este obligatorie depunerea ofertei in situatiile in care achizitia propusa nu prezinta interes.

Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: de regula semestrial sau ori de cate ori este nevoie, prin reluarea competitiei.

Pe intreaga perioada in care SAD este deschis este posibil urmatoarele: depasirea cantitatilor estimate, solicitarea si a altor produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini sau renuntarea la unele produse prevazute initial.

Pentru unele dintre produsele mentionate in"Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani " exista acord cadru in derulare, drept urmare este posibil, ca acele produse sa nu fie achizitionate decat dupa epuizarea AC.

Cantitatile exacte de alimente care trebuie ofertate in cadrul etapei a II-a a SAD vor fi cunoscute doar la momentul transmiterii invitatiilor de participare.

Lista de alimente care va fi transmisa in cadrul invitatiei de participare la etapa a II-a a SAD va putea contine si alte produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini, anexat prezentului anunt de participare.

Toate alimentele cuprinse in aceeasi invitatie de participare vor face obiectul unui singur contract, urmand ca oferta castigatoare sa se stabileasca prin aplicarea criteriului de atribuire aplicat asupra pretului total al produselor solicitate.

Neofertarea unuia sau mai multor produse din cele solicitate prin invitatia de participare va determina respingerea ofertei, ca neconforma.

Anexa caietului de sarcini are un caracter orientativ si reprezinta un necesar anticipat, previzionarea fiind facuta in scopul determinarii valorii estimate, precum si a procedurii de atribuire aplicabile.

Atunci cand transmite invitatia de participare, autoritatea contractanta nu este obligata sa solicite intocmai alimentele cuprinse in anexa la caietul de sarcini.

In functie de necesitatile pe care autoritatea contractanta le va identifica pe durata sistemului dinamic, aceasta va putea sa solicite atat alimentele din anexa cat si alte alimente ce nu au fost prevazute initial.

Nu se va derula licitatie electronica pentru stabilirea ofertei castigatoare in cadrul etapei a II-a a SAD, de unde rezulta ca ofertantii vor trebui sa depuna cea mai buna oferta pana la data si ora limita indicata in invitatia de participare.

Specificatiile tehnice ale produselor sunt mentionate in caietul de sarcini si anexa acestuia.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor= 13

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 34 787 750.42 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu, str. Revolutiei, nr. 3-5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin prezentul anunt de participare se initiaza un Sistem Dinamic de Achizitii Publice (numit in continuare - SAD) care sa permita achizitia de alimente, prin incheierea unor contracte, necesare asigurarii continuitatii si diversificarii hranirii efectivelor din AFT, timp de 2 ani, conform descrierii din documentul "Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani ".

Procedura de atribuire va respecta regulile licitatiei restranse, urmand a se derula in doua etape:

Etapa I - depunerea solicitarilor de participare la SAD;

Etapa II - depunerea ofertelor doar de catre ofertantii calificati la finalul primei etape.

Avand in vedere caracterul deschis al SAD, dupa lansarea SAD si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, un operator economic se poate alatura in orice moment al valabilitatii SAD daca indeplineste criteriile mentionate in anuntul de participare.

Autoritatea contractanta transmite cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul SAD dupa etapa I-a, in vederea depunerii de oferte. Invitatia de participare se va transmite doar ofertantilor calificati la finalul etapei I.

In cadrul etapei a II-a nu este obligatorie depunerea ofertei in situatiile in care achizitia propusa nu prezinta interes.

Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: de regula semestrial sau ori de cate ori este nevoie, prin reluarea competitiei.

Pe intreaga perioada in care SAD este deschis este posibil urmatoarele: depasirea cantitatilor estimate, solicitarea si a altor produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini sau renuntarea la unele produse prevazute initial.

Pentru unele dintre produsele mentionate in"Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani " exista acord cadru in derulare, drept urmare este posibil, ca acele produse sa nu fie achizitionate decat dupa epuizarea AC.

Cantitatile exacte de alimente care trebuie ofertate in cadrul etapei a II-a a SAD vor fi cunoscute doar la momentul transmiterii invitatiilor de participare.

Lista de alimente care va fi transmisa in cadrul invitatiei de participare la etapa a II-a a SAD va putea contine si alte produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini, anexat prezentului anunt de participare.

Toate alimentele cuprinse in aceeasi invitatie de participare vor face obiectul unui singur contract, urmand ca oferta castigatoare sa se stabileasca prin aplicarea criteriului de atribuire aplicat asupra pretului total al produselor solicitate.

Neofertarea unuia sau mai multor produse din cele solicitate prin invitatia de participare va determina respingerea ofertei, ca neconforma.

Anexa caietului de sarcini are un caracter orientativ si reprezinta un necesar anticipat, previzionarea fiind facuta in scopul determinarii valorii estimate, precum si a procedurii de atribuire aplicabile.

Atunci cand transmite invitatia de participare, autoritatea contractanta nu este obligata sa solicite intocmai alimentele cuprinse in anexa la caietul de sarcini.

In functie de necesitatile pe care autoritatea contractanta le va identifica pe durata sistemului dinamic, aceasta va putea sa solicite atat alimentele din anexa cat si alte alimente ce nu au fost prevazute initial.

Nu se va derula licitatie electronica pentru stabilirea ofertei castigatoare in cadrul etapei a II-a a SAD, de unde rezulta ca ofertantii vor trebui sa depuna cea mai buna oferta pana la data si ora limita indicata in invitatia de participare.

Specificatiile tehnice ale produselor sunt mentionate in caietul de sarcini si anexa acestuia.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor= 13

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind costul - Nume: Pretul ofertei / Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1 Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Cerința nr.2 Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în conflict de interese asa cum este reglementat de catre Legea 98/2016.

Cerinta nr. 3 Exercitarea legala a activitatii - ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din legea nr. 359/2004.

În conditiile art.196 din Legea 98/2016, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

-certificate fiscale / de attestare fiscala / constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuabiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in acest sens se va prezenta o declaratie conf. art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele implicate in procesul de decizie sunt: Barsan Ghita-Comandant(Rector), Catauta Daniel-Nicolae-Contabil Sef, Prunescu Gheorghe-Loctiitor administrativ, Grigoras Constantin-Loctiitor comandant, Bulău Iulian-Sef birou achizitii.

În cazul ofertantilor - persoane juridice straine – se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora,în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/tert sustinator/subcontractant, care nu se incadreaza in definitia de la art. 3 alin(1) lit. jj) din Legea 98/2016, fara a mai fi necesara verificarea incadrarii in prevederile art. 164, 165 si 167 din aceeasi lege.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conf. art.60 alin.4 HG 395/2016 .

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului- Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii.

Pentru persoanele juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.

Nota: Formularul DUAE (Document Unic de Achizitie European) va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre candidat / asociati / subcontractanti / terti sustinatori. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/05/2022
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Informatiile necesare operatorilor economici sunt prevazute in documentul atasat "Instructiuni pentru ofertanti".

In conformitate cu art. 78 alin 1 din Legea 98/2016, procedura de achizitie (licitatie restransa - online) se va desfasura in doua etape, astfel:

Etapa 1 - pasi:

1. Achizitorul publica un anunt de participare in SEAP pentru a-si face cunoscuta intentia de a realiza un sistem dinamic.

2. La nivelul anuntului va fi definit setul de criterii ce vor trebui indeplinite de operatorii economici care vor deveni parte a sistemului dinamic (motive de excludere a candidatului).

3. Termenul initial stabilit la nivelul anuntului mentionat la pct. 1 pentru depunerea solicitarilor de participare nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii anuntului. Solicitarea de participare se va depune exclusiv electronic conform informatiilor din anuntul de participare, este constituita din formularul completat pe site-ul www.e-licitatie.ro si de eventuale anexe care trebuie depuse (declaratii pe proprie raspundere, imputerniciri, etc).

4. Dupa lansarea sistemului dinamic de achizitii si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, achizitorul are obligatia de a permiteoricarui operator economic interesat sa depuna o solicitare de participare cu scopul de a fi admis in sistem. Un operator economic se poate alatura in orice moment al valabilitatii sistemului daca indeplineste criteriile mentionate in anuntul de participare. Entitatea contractanta va evalua aceste solicitari de participari in termen de 10 zile lucratoare de la primirea lor (in cazuri justificate termenul poate fi extins la 15 zile lucratoare). Nu poate fi emisa o invitatie de participare la ofertare pentru o comanda daca nu s-a finalizat evaluarea solicitarilor de participare.

5. Pentru a aface dovada indeplinirii criteriilor de calificare, in cadrul primei etape, candidatii trebuie sa completeze si sa genereze DUAE si sa incarce Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti/subcontractanti/terti sustinatori semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

6. Entitatea contractanta informeaza operatorii economici cu privire la admiterea in sistemul dinamic de achizitii sau, dupa caz, respingerea solicitarii de participare imediat dupa finalizarea evaluarii.

Nota: Nu exista perioada de asteptare intre finalizarea etapei 1 si derularea/initierea etapei 2 - respectiv, dupa ce a finalizat evaluarea solicitarilor de participare, entitatea contractanta poate oricand transmite invitatia de depunere oferte pentru atribuirea unui/unor contracte in cadrul sistemului dinamic.

Etapa 2 - pasi:

1. Achizitorul transmite, prin mijloace electronice, cate o invitatie de participare ce va contine necesitatile efective de consumabile imprimante, faxuri si copiatoare identificate la acel moment, tuturor participantilor admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare contract in cadrul sistemului.

2. Operatorii economici declarati admisi in etapa I nu sunt obligati sa depuna oferta pentru consumabile imprimante, faxuri si copiatoare solicitate in invitatia de participare, in cazul in care acestia considera ca nu le pot furniza.

3. In cadrul etapei a II-a ofertantii incarca in SEAP urmatoarele documente semnate cu semnatura electronicaextinsa bazata pe un certificat calificat: propunerea tehnica, declaratia privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, propunerea financiara.

4. Perioada pentru depunerea ofertelor este de cel mult 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa de depunere a afertelor.

5. Achizitorul solicita ofertantilor ca odata cu depunerea ofertelor sa confirme ca statutul lor de excludere nu este modificat inainte de atribuirea fiecarui contract.

6. Achizitorul stabileste castigatorul si acestuia ii cere depunerea documentelor in sustinerea DUAE.

7. Achizitorul transmite informari tuturor celor care au depus oferta in legatura cu rezultatul procesului de ofertare.

8. Semnarea si transmiterea contractului din cadrul sistemului dinamic se poate face dupa comunicarea rezultatului, dupa expirarea termenului de asteptare prevazut de Legea nr. 101/2016.

9. Ofertantul castigator va semna contractul la sediul autoritatii contractante.

Nota: Ofertele nu pot depasi valoarea estimata a contractului mentionat in invitatia de participare pentru depunere oferta.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 550361
Țară: România
E-mail: contact@inovi.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic
Adresă: str. Revolutiei nr. 3-5, Localitatea: Sibiu
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550170
Țară: România
E-mail: office@armyacademy.ro
Telefon: +40 269432990
Fax: +40 269215554
Adresă internet: http://www.armyacademy.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/04/2022