W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 179391-2021

12/04/2021    S70

Rumunia-Satu Mare: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 070-179391

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 060-152651)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Apaserv Satu Mare S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO16844952
Adres pocztowy: Str. Gara Ferăstrău nr. 9/A
Miejscowość: Satu Mare
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Kod pocztowy: 440210
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Monica-Tatiana Salajan
E-mail: salajan_monica@apaservsm.ro
Tel.: +40 261759080
Faks: +40 261721056
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaservsm.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negrești-Oaș și Certeze și a sistemului de canalizare din aglomerarea Negrești-Oaș, număr de identificare POIM-SM-CL-08

Numer referencyjny: 16844952_2021_PAAPD1165724
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Lucrările de execuție constau în:

— obiectul nr. 8.1 „Aductiune Huta Certeze-Negresti Oas”;

— obiectul nr. 8.2 „Aductiune captare Talna-STAP Negresti Oas”;

— obiectul nr. 8.3 „Rețele de alimentare cu apa in UAT Negresti Oas-localitatile Negresti-Oas, Luna si Tur”;

— obiectul nr. 8.4 „Retele de alimentare cu apa in UAT Certeze-localitatile Certeze, Huta Certeze si Moiseni”.

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în „Specificații” (CS – capitol 2 și CS – capitol 3) și „Piesele desenate” (CS – capitol 3) din caietul de sarcini.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 24 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

In conformitate cu prevederile art. 172 alin.(1) din Legea nr. 99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenelor-limită stabilite de entitatea contractantă.

Entitatea contractanta stabileste urmatoarele 2 (doua) termene-limita de solicitari/raspuns la solicitari de clarificari:

— 44 de zile pentru solicitari de clarificari/32 de zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— 34 de zile pentru solicitari de clarificari/22 de zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din HG nr. 394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, si anume 34 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 060-152651

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Pentru vizualizarea Clarificarii din oficiu nr. AP154/1.4.2021 se va accesa detaliul anuntului de participare original, sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii”, consultand site-ul www.e-licitatie.ro