Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 180632-2018

26/04/2018    S81

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 081-180632

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 063-138910)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 6
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Not specified
Kod pocztowy: 15-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856767139
Faks: +48 856767153
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-138910

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: