Usługi - 180985-2016

28/05/2016    S102

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące możliwości stworzenia europejskich ram emerytur indywidualnych

2016/S 102-180985

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Adres pocztowy: SPA2, 07/20
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1429
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie dotyczące możliwości stworzenia europejskich ram emerytur indywidualnych

Numer referencyjny: FISMA/2015/146(02)/D.
II.1.2)Główny kod CPV
66500000 Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem badania jest stworzenie mapy systemów podatkowych mających zastosowanie do produktów emerytur indywidualnych w 28 państwach członkowskich UE. Ponadto badanie powinno obejmować analizę wykonalności wdrożenia ram politycznych służących wsparciu prostych, efektywnych i konkurencyjnych emerytur indywidualnych w UE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66520000 Usługi emerytalno-rentowe
66521000 Indywidualne usługi emerytalno-rentowe
66523000 Usługi doradcze w funduszach emerytalno-rentowych
79221000 Usługi w zakresie doradztwa podatkowego
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

zadania będą wykonywane w lokalach wyznaczonych przez wykonawcę. W Brukseli odbędzie się maksymalnie 6 spotkań koordynacyjnych z instytucją zamawiającą.

II.2.4)Opis zamówienia:

W badaniu należy zawrzeć opis wymagań podatkowych mających zastosowanie do produktów emerytur indywidualnych we wszystkich 28 państwach członkowskich. Ponadto w ramach badania należy określić 5 najbardziej udanych produktów emerytur indywidualnych. Dla każdego z 5 ujętych w próbie referencyjnych produktów emerytur indywidualnych w państwach członkowskich w badaniu należy przeanalizować szereg cech produktu, takich jak strategia inwestycyjna, zwrot, rozliczenia, opłaty, horyzont czasowy.

Ponadto w badaniu należy przeprowadzić analizę wykonalności ewentualnych europejskich ram emerytur indywidualnych w celu wsparcia prostych, efektywnych i konkurencyjnych emerytur indywidualnych w UE. Wyniki tej analizy powinny pomóc Komisji Europejskiej w ocenie wykonalności europejskich ram emerytur indywidualnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość i stosowność proponowanej metodyki / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: zasięg geograficzny / Waga: 10
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia i projekt umowy o usługi.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2016
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Meeting Room 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu do swojej siedziby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2016