Servicii - 180985-2016

28/05/2016    S102    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Studiu privind fezabilitatea unui cadru european al pensiilor individuale

2016/S 102-180985

Anunț de participare

Servicii

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Comisia Europeană, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
SPA2, 07/20
Brussels
1049
Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Cod NUTS: BE100

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1429
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind fezabilitatea unui cadru european al pensiilor individuale.

Număr de referinţă: FISMA/2015/146(02)/D.
II.1.2)Cod CPV principal
66500000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acest studiu urmărește inventarierea regimurilor fiscale aplicabile produselor de tip pensie individuală în cele 28 de state membre ale UE. În plus, studiul ar trebui să analizeze fezabilitatea punerii în aplicare a unui cadru strategic pentru a favoriza pensiile individuale simple, eficiente și competitive în UE.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66520000
66521000
66523000
79221000
79110000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi îndeplinite la sediul specificat de contractant. Vor fi organizate maximum 6 reuniuni de coordonare cu autoritatea contractantă la Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Studiul ar trebui să descrie cerințele fiscale aplicabile produselor de tip pensie individuală în toate cele 28 de state membre. În plus, studiul ar trebui să identifice cele mai de succes 5 produse de tip pensie individuală. Pentru fiecare dintre cele 5 produse de referință de tip pensie individuală identificate din statele membre incluse în eșantion, studiul ar trebui să analizeze o serie de caracteristici ale produsului, cum ar fi strategia de investiții, rentabilitatea, plățile, taxele, orizontul temporal.

În plus, în cadrul studiului ar trebui realizată o analiză a fezabilității unui posibil cadru european al pensiilor individuale pentru a favoriza pensiile individuale simple, eficiente și competitive în UE. Rezultatul acestei analize ar trebui să ajute Comisia Europeană să evalueze fezabilitatea unui cadru european al pensiilor individuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea și relevanța metodologiei propuse / Pondere: 50
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Acoperirea geografică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea caietul de sarcini al licitației și proiectul de contract de servicii.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/07/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/07/2016
Ora locală: 14:30
Locul:

Meeting Room 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschiderea ofertelor pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul la sediul său.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/05/2016