Roboty budowlane - 181-2021

04/01/2021    S1

Cypr-Lemesos: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 001-000181

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 220-539174)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Symboylio Apocheteyseon Lemesoy - Amathoyntas
Adres pocztowy: T.Th. 50622
Miejscowość: Lemesos
Kod NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
Kod pocztowy: 3608
Państwo: Cypr
Osoba do kontaktów: Michalis Bryonidis
E-mail: info@sbla.com.cy
Tel.: +357 25881888
Faks: +357 25881777
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eprocurement.gov.cy
Adres profilu nabywcy: https://www.eprocurement.gov.cy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Διαγωνισμός αρ. 14/2020 για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου (συμβόλαιο Ε17.Γ).

Numer referencyjny: PU.2.14/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 2 αντλιοστασίων ακαθάρτων, τα οποία χωροθετούνται στην κοινότητα Πύργου της Λεμεσού (αντλιοστάσια PS1 και PS2), συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τους έργων, και των απαιτούμενων έργων διασύνδεσής τους με τα εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και τους κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι 15 μήνες για τη μελέτη και την κατασκευή, και 5 χρόνια για τη λειτουργία και συντήρηση, με δικαίωμα ανανέωσης τής περιόδου λειτουργίας και συντήρησης για ακόμα 5 χρόνια.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 220-539174

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Εκτιμώμενη συνολική αξία
Zamiast:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 150 000.00 EUR

Powinno być:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 220 000.00 EUR

Numer sekcji: II.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Εκτιμώμενη αξία
Zamiast:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 150 000.00 EUR

Powinno być:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 220 000.00 EUR

VII.2)Inne dodatkowe informacje: