Usługi - 181755-2017

13/05/2017    S92    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 092-181755

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerów 8
Warszawa
02-656
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Maraszkiewicz, Renata Bejne
Tel.: +48 225662018
E-mail: zp@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 225662012
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dokumentacja projektowa na potrzeby inwestycji pn.„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.

Numer referencyjny: ZP 1 - PIR/W-PI-2412.271A.01/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71322000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji polegającej na przebudowie z elementami rozbudowy prawobrzeżnego wału przeciw-powodziowego rzeki Wisły w ramach zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 039 769.23 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71350000
71700000
71540000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jabłonna, PAN Jabłonna, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Boża Wola, Wólka Górska i Nowy Dwór Mazowiecki;

Gminy: Jabłonna i Nowy Dwór Mazowiecki;

Powiaty: legionowski i nowodworski;

Województwo: mazowieckie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji polegającej na przebudowie z elementami rozbudowy prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w ramach zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” zgodnie z I wariantem Koncepcji rozwiązań projektowych przygotowanej na potrzeby realizacji zadania. Inwestycja ma na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych poprzez dostosowanie parametrów odcinka prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły długości 18,803 km (w km wału 0+395÷20+018 (z wyłączeniem poprzecznego odcinka długości 820 m w km wału 10+290÷11+110), a w km rzeki Wisły 529,0÷5490 (wyłączony odcinek poprzeczny wału w km 539,5)) położonego na terenie gmin Jabłonna i Nowy Dwór Mazowiecki do aktualnych wymogów technicznych i prawnych stawianych tego typu budowlom. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z aktami prawa warunkującymi jej prawidłowe ukończenie, wg stanu prawnego obowiązującego na dzień odbioru oraz przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie niezbędnych aktów administracyjnych warunkujących realizację zadania, w tym m.in. dostosowana do wymagań określonych w ustawie z dnia 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 966 ze zm.). Obwałowanie rzeki Wisły chroni przed powodzią dolinę o powierzchni ok. 6 803,18 ha (68,03 km2) na terenie m.st. Warszawy, powiatu legionowskiego i powiatu nowodworskiego. Planowana inwestycja znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004). W międzywału znajduje się rezerwat przyrody „Ławice Kiełpińskie” oraz „Kępy Kazuńskie”. W południowej części odcinka wału objętego opracowaniem, na prawym brzegu zawala występuje rezerwat przyrody „Jabłonna”, a w północnej części odcinka wału objętego opracowaniem położony jest teren włączony do specjalnego obszaru ochrony siedliskowej w ramach sieci Natura 2000 pod nazwą „Ostoja Nowodworska” (PLH 140043).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla spełnienia warunku wykonawca musi:

a) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-mówienia;

b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość minimalną 200 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami polegającymi na wykonaniu co najmniej czterech dokumentacji projektowych (obejmujących projekt budowlany wraz z za-łącznikami do wniosku o wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia oraz projekt wykonawczy) dotyczących budowy, przebudowy, odbudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych spełniających warunki techniczne min. II klasy ważności budowli hydrotechnicznych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 PLN. Dokumentacje projektowe powinny być zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował:

minimum dwiema osobami (autor projektu i sprawdzający), posiadającymi czynne uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne albo odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W/w osoby powinny wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu dokumentacji projektowych dotyczących budowy, przebudowy, odbudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych spełniających warunki techniczne min. II klasy ważności budowli hydro-technicznych zgodnie ustawą z dnia 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Osoby te powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Funkcje ww. mogą wykonywać również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) – dotyczy uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078513
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

WZMiUW w Warszawie Oddział Warszawa ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa – pok. 24.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2017