Blago - 181904-2019

17/04/2019    S76    - - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Ljubljana: Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike

2019/S 076-181904

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Legal Basis:

Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
5227992000
Slovenska cesta 56
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik
Telefon: +386 12304375
E-naslov: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
Telefaks: +386 14397515
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.elektro-ljubljana.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.elektro-ljubljana.si/javna-narocila/aktualna
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8661
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Kamnik

Referenčna številka dokumenta: JN2019/028
II.1.2)Glavna koda CPV
31200000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Kamnik, skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz 4. (četrtega) poglavja DZR (dokumentacije za razpis).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3 549 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31200000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Šifra NUTS: SI0
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

— RTP 110/20 kV Kamnik, razloženo

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet ponudbe je dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Kamnik (20 kV oprema, 110 kV oprema, lastna raba, montažna dela,... - vse skladno z dokumentacijo za razpis).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6)Finančna zavarovanja:

V ponudbo mora biti vključena bančne garancije za resnost ponudbe po EPGP v višini 106 000,00 EUR in z veljavnostjo do vključno 20.9.2019 v elektronski obliki. Vsebina te garancije mora ustrezati vzorcu v Prilogi št. 8.

Izbrani ponudnik bo moral pod pogoji in v skladu z določili pogodbe o izvedbi javnega naročila (Priloga št. 19) naročniku izročiti:

— Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758, ustrezno vzorcu v Prilogi št. 9,

— Bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi po EPGP 758, ustrezno vzorcu v Prilogi št. 10.

III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:
III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu, predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Upoštevati zahtevane pogoje kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (navedeno v poglavjih št. 2, 3, 4).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/05/2019
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 10/09/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 23/05/2019
Lokalni čas: 09:30
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.5.2019 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/04/2019