Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 182386-2022

08/04/2022    S70

Słowacja-Želiezovce: Roboty budowlane

2022/S 070-182386

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mesto Želiezovce
Krajowy numer identyfikacyjny: 00307696
Adres pocztowy: SNP 2
Miejscowość: Želiezovce
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Kod pocztowy: 93701
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Ing. Vojtech Kalló
E-mail: mesto@zeliezovce.sk
Tel.: +421 367711122
Faks: +421 367713004
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zeliezovce.sk/
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: samospráva

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete

Numer referencyjny: 1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 313 111.95 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK023 Nitriansky kraj

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-344596

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Želiezovce dobudovanie kanalizačnej siete

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/03/2022
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AVA-stav, s.r.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 43989268
Adres pocztowy: Puškinova 700/90
Miejscowość: Galanta
Kod NUTS: SK021 Trnavský kraj
Kod pocztowy: 92401
Państwo: Słowacja
E-mail: vo@avastav.sk
Adres internetowy: http://www.avastav.sk/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Doprastav, a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 31333320
Adres pocztowy: Drieňová 27
Miejscowość: Bratislava
Kod NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Kod pocztowy: 82656
Państwo: Słowacja
Adres internetowy: http://www.doprastav.sk/kontakt_kariera
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 313 111.95 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 438 333.33 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2022