Usługi - 182676-2020

20/04/2020    S77

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 077-182676

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 048-113859)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Adres pocztowy: Piękna 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-549
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ratajczyk
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Tel.: +48 222625447
Adresy internetowe:
Główny adres: www.knf.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.knf.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy zawierającej publikacje dotyczące IT

Numer referencyjny: DZA - DZAZZP.2610.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy zawierającej publikacje dotyczące IT, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy będącej Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 048-113859

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 22/04/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 22/04/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający informuje, że w związku z zagrożeniem COVID-19, w celu ograniczania ryzyka zachorowania, a także zachowania ciągłości działania, publiczne otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbędzie się za pośrednictwem aplikacji „Skype”, w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00.