Dostawy - 18278-2014

Wyświetl widok skrócony

18/01/2014    S13

Polska-Szczecin: Tabor kolejowy

2014/S 013-018278

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin, p. 343
Osoba do kontaktów: Anna Kwiecień
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914467194
Faks: +48 914467185

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przetargi.wzp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL42 Zachodniopomorskie

II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Przedmiotem zamówienia będzie dostawa używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji przewozów regionalnych. Docelowa wielkość zamówienia zostanie ustalona przed wszczęciem procedur/y zmierzającej/ych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szacunkowy koszt bez VAT: 10 000 000 PLN

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34620000 Tabor kolejowy

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
1.4.2014
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.8)Informacje dodatkowe:
Planowana data rozpoczęcia procedury zamówienia: II kwartał 2014 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.1.2014