Usługi - 183264-2020

21/04/2020    S78

Luksemburg-Luksemburg: Usługi łączności komórkowej

2020/S 078-183264

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 047-109778)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide De Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: 1615
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eca.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi łączności komórkowej

Numer referencyjny: AO 713
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie jednej umowy ramowej na usługi łączności komórkowej wraz z dostawą powiązanych urządzeń. Należy zapewnić co najmniej następujące usługi łączności komórkowej: usługi komunikacji głosowej, usługi przesyłu danych, wiadomości tekstowe (SMS).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 047-109778

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 30/04/2020
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: