Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dostawy - 183842-2020

21/04/2020    S78

Polska-Jarosław: Przyrządy do badania właściwości fizycznych

2020/S 078-183842

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pwste.edu.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Laboratorium fizyczne – doposażenie

Numer referencyjny: DAG/PN/7/20
II.1.2)Główny kod CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część 1:

1) kompletny zestaw eksperymentalny: pomiar długości, grubości, średnicy, krzywizny i czasu;

2) kompletny zestaw eksperymentalny: spadek swobodny;

3) kompletny zestaw eksperymentalny: prawo Hooka;

4) kompletny zestaw eksperymentalny: interferencja i dyfrakcja fal na wodzie za pomocą falownicy wodnej;

5) kompletny zestaw eksperymentalny: transformator;

6) kompletny zestaw eksperymentalny: prawa Kirchhoffa;

7) kompletny zestaw eksperymentalny: pole magnetyczne przewodu kołowego / prawo Biota-Savarta z teslomierzem;

8) kompletny zestaw eksperymentalny: indukcja elektromagnetyczna z cyfrowym generatorem funkcyjnym;

9) kompletny zestaw eksperymentalny: równanie soczewki i przyrządy optyczne;

10) kompletny zestaw eksperymentalny: ciśnienie pary wodnej w temperaturze poniżej 100oC – ciepło molowe parowania;

11) zestaw demonstracyjny zjawisk fizycznych.

Część 2:

1) zestawy komputerowe do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Instytutu Inżynierii Technicznej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław – Instytut Inżynierii Technicznej, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) kompletny zestaw eksperymentalny: pomiar długości, grubości, średnicy, krzywizny i czasu – 1 zestaw;

2) kompletny zestaw eksperymentalny: spadek swobodny – 1 zestaw;

3) kompletny zestaw eksperymentalny: prawo Hooka – 1 zestaw;

4) kompletny zestaw eksperymentalny: interferencja i dyfrakcja fal na wodzie za pomocą falownicy wodnej – 1 zestaw;

5) kompletny zestaw eksperymentalny: transformator – 1 zestaw;

6) kompletny zestaw eksperymentalny: prawa Kirchhoffa – 1 zestaw;

7) kompletny zestaw eksperymentalny: pole magnetyczne przewodu kołowego / prawo Biota-Savarta z teslomierzem – 1 zestaw;

8) kompletny zestaw eksperymentalny: indukcja elektromagnetyczna z cyfrowym generatorem funkcyjnym – 1 zestaw;

9) kompletny zestaw eksperymentalny: równanie soczewki i przyrządy optyczne – 1 zestaw;

10) kompletny zestaw eksperymentalny: ciśnienie pary wodnej w temperaturze poniżej 100oC – ciepło molowe parowania – 1 zestaw;

11) zestaw demonstracyjny zjawisk fizycznych – 1 zestaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 67
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 33
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości część 1 – 2 000 PLN brutto na konto wskazane w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA – Instytut Inżynierii Technicznej, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1) zestawy komputerowe do stanowisk pomiarowych – 12 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600 PLN brutto na konto wskazane w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie – dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia – o wartości brutto:

— 200 000 PLN – w przypadku części 1,

— 60 000 PLN – w przypadku części 2.

Załączony wykaz dostaw (załącznik nr 7 do SIWZ) powinien zawierać: przedmiot dostaw, wartość, termin realizacji oraz nazwę podmiotu, na którego rzecz zostały zrealizowane dostawy.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację wymienionych dostaw zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Informatyki, budynek J 2, pok. nr 2, Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

— Tomasz Sikora, Jarosław Stępiński – tel. +48 166244642, w godz. 7.30–15.30,

— Beata Skalska, Tomasz Buczkowski – tel. +48 166244644, w godz. 7.30–15.30,

— Agnieszka Falandys – tel. +48 166244639 w sprawach związanych z komunikacją elektroniczną w godz. 7.30–15.30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzupełnienie do sekcji I.3 komunikacja – do punktu: oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na adres skrytki ePUAP PWSTE w Jarosławiu: /pwste/SkrytkaESP.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2020