Dostawy - 184186-2020

21/04/2020    S78

Polska-Kraków: Wyroby biurowe

2020/S 078-184186

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 057-135331)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20 A, 31-501 Kraków
E-mail: splucinski@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247216
Faks: +48 124247120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów biurowych (DFP.271.38.2020.SP)

Numer referencyjny: DFP.271.38.2020.SP
II.1.2)Główny kod CPV
30192000 Wyroby biurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 057-135331

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/04/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: