Roboty budowlane - 184556-2021

14/04/2021    S72

Szwecja-Angered: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 072-184556

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 045-113645)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Krajowy numer identyfikacyjny: 212000-1355
Adres pocztowy: Box 123
Miejscowość: Angered
Kod NUTS: SE232 Västra Götalands län
Kod pocztowy: 424 23
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Mattias Berg
E-mail: upphandling@kretsloppochvatten.goteborg.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Björlanda pumpkedja

Numer referencyjny: 21/11
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Entreprenaden omfattar rivning i etapper av befintlig tryckstegringspumpstation och nybyggnad av två avloppspumpstationer och en tryckstregringspumpstation som ersätter den rivna. Befintliga pumpstationer är i drift under hela byggnationen.

Temporär parkering vid Skra bro.

Objektet är indelat i tre huvuddelar;

Huvuddel 1: Skra bro avloppspumpstation (APST)

Huvuddel 2: Skra bro tryckstregringspumpstation (VPST)

Huvuddel 3: Östergärde avloppspumpstation (APST)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 045-113645

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Zamiast:
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 23:59
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
Zamiast:
Data: 16/07/2021
Powinno być:
Data: 30/07/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Anbudsöppning
Zamiast:
Data: 19/04/2021
Czas lokalny: 00:00
Powinno być:
Data: 03/05/2021
Czas lokalny: 00:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: