Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 184556-2021

14/04/2021    S72

Szwecja-Angered: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 072-184556

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 045-113645)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Krajowy numer identyfikacyjny: 212000-1355
Adres pocztowy: Box 123
Miejscowość: Angered
Kod NUTS: SE232 Västra Götalands län
Kod pocztowy: 424 23
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Mattias Berg
E-mail: upphandling@kretsloppochvatten.goteborg.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Björlanda pumpkedja

Numer referencyjny: 21/11
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 045-113645

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Zamiast:
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 23:59
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
Zamiast:
Data: 16/07/2021
Powinno być:
Data: 30/07/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Anbudsöppning
Zamiast:
Data: 19/04/2021
Czas lokalny: 00:00
Powinno być:
Data: 03/05/2021
Czas lokalny: 00:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: