Usługi - 184665-2019

19/04/2019    S78

Belgia-Bruksela: Europejski monitoring bioróżnorodności na obszarach rolniczych (EMBAL – European monitoring of biodiversity in agricultural landscapes)

2019/S 078-184665

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Europejski monitoring bioróżnorodności na obszarach rolniczych (EMBAL – European monitoring of biodiversity in agricultural landscapes)

Numer referencyjny: ENV.D.2/SER/2019/0002
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zamówienia jest wsparcie wysiłków UE we wzmacnianiu zdolności gromadzenia danych podstawowych dotyczących bioróżnorodności na obszarach rolniczych. Będzie to realizowane poprzez pilotowanie metodologii monitorowania bioróżnorodności na obszarach rolniczych, opracowanej przy wcześniejszych pracach objętych umową, jak również przygotowanie gruntu pod ewentualne szersze zastosowanie metodologii w przyszłości. Rezultat prac — solidne metodologia i narzędzia do gromadzenia danych na temat bioróżnorodności — będą stanowiły wsparcie lepszej oceny wpływu strategii politycznych UE na bioróżnorodność i ich przyczyniania się do powstrzymywania jej utraty.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa — umowa o usługi w dziedzinie gromadzenia danych in situ dotyczących bioróżnorodności na obszarach rolniczych oraz ich oceny. Umowa obejmuje również opracowanie narzędzi do ułatwiania gromadzenia, przetwarzania i oceny danych terenowych. Maksymalny czas trwania zamówienia wynosi 17 miesięcy, a maksymalny budżet ustalony jest na 500 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 68
Kryterium kosztu - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 12
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

07 02 02 — Powstrzymanie i odwrócenie procesu utraty bioróżnorodności

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 038-084402
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Europejski monitoring bioróżnorodności na obszarach rolniczych (EMBAL – European monitoring of biodiversity in agricultural landscapes)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres strony internetowej podany w sekcji I.3) — zaproszenie do składania ofert.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2019