29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 184670-2021

14/04/2021    S72

Dania-Odense: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

2021/S 072-184670

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: VandCenter Syd A/S
Krajowy numer identyfikacyjny: 17414003
Adres pocztowy: Vandværksvej 7
Miejscowość: Odense C
Kod NUTS: DK031 Fyn
Kod pocztowy: 5000
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Dorthe Nørregaard Hansen
E-mail: dnh@samaqua.dk
Tel.: +45 40739395
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/153398743.aspx
Adres profilu nabywcy: http://www.samaqua.dk/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://permalink.mercell.com/153398743.aspx
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://permalink.mercell.com/153398743.aspx
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Smedeentreprise for renovering af pumpestationer for VandCenter Syd (genudbud)

II.1.2)Główny kod CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Udbuddet vedrører smedeentreprisen på en række pumpestationsrenoveringer for VandCenter Syd, som er planlagt til udførelse i løbet af 2021 og 2022. I smedeentreprisen indgår en række leverancer og arbejder i forbindelse med installation af materiel i pumpestationsrenoveringerne, som er specificeret i udbudsmaterialet.

Tryk her https://permalink.mercell.com/153398743.aspx

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
44115200 Tworzywa hydrauliczne i grzewcze
45232431 Przepompownie wody odpadowej
50512000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów
71550000 Usługi kowalskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK031 Fyn
II.2.4)Opis zamówienia:

Udbuddet vedrører smedeentreprisen på en række pumpestationsrenoveringer for VandCenter Syd, som er planlagt til udførelse i løbet af 2021 og 2022. I smedeentreprisen indgår en række leverancer og arbejder i forbindelse med installation af materiel i pumpestationsrenoveringerne, som er specificeret i udbudsmaterialet.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Driftspunkt (DP) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Best efficiency point (BEP) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Virkningsgrad (Virk) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Teknisk opbygning, driftssikkerhed og serviceforhold / Waga: 10 %
Cena - Waga: 40 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2021
Koniec: 24/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår gældende erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 25 mio. DKK pr. år for tingskade og 25 mio. DKK for personskade.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 010-020419
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Duński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Nævnenes Hus
Adres pocztowy: Toldboden 2
Miejscowość: Viborg
Kod pocztowy: 8800
Państwo: Dania
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Tel.: +45 72405600
Faks: +45 33307799
Adres internetowy: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adres pocztowy: Carl Jacobsens Vej 35
Miejscowość: Valby
Kod pocztowy: 2500
Państwo: Dania
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Faks: +45 41715100
Adres internetowy: http://www.kfst.dk
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2021