Usługi - 185402-2022

Submission deadline has been amended by:  257079-2022
08/04/2022    S70

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia zdrowotnego

2022/S 070-185402

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gosp. KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Krajowy numer identyfikacyjny: 5210412987
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 36 miesięcy

Numer referencyjny: ZP/TTHK/179/2021
II.1.2)Główny kod CPV
66512200 Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie przez Wykonawcę ochroną ubezpieczeniową:

1.1 pracowników Zamawiającego (w przypadku Pakietu Medycyna Pracy również kandydatów na pracowników) – zw. dalej „Uprawnionymi” – w zakresie niżej wym. pakietów:

1.1.1 Pakiet Medycyna Pracy,

1.1.2 Pakiet Podstawowy,

1.1.3 Pakiet Rozszerzony,

1.1.4 Pakiet VIP,

1.2. członków rodzin Uprawnionych w zakresie niżej wymienionych pakietów:

1.2.1 Pakiet Rodzinny,

1.2.2 Pakiet Partnerski.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ i jednocześnie integralny Załącznik nr 1 do Umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zwana dalej „umową”. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić objęcie ochroną ubezpieczeniową współpracowników i byłych pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin, na zasadach określonych w pkt H. OPZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie przez Wykonawcę ochroną ubezpieczeniową:

1.1 pracowników Zamawiającego (w przypadku Pakietu Medycyna Pracy również kandydatów na pracowników) – zw. dalej „Uprawnionymi” – w zakresie niżej wym. pakietów:

1.1.1 Pakiet Medycyna Pracy,

1.1.2 Pakiet Podstawowy,

1.1.3 Pakiet Rozszerzony,

1.1.4 Pakiet VIP,

1.2. członków rodzin Uprawnionych w zakresie niżej wymienionych pakietów:

1.2.1 Pakiet Rodzinny,

1.2.2 Pakiet Partnerski.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ i jednocześnie integralny Załącznik nr 1 do Umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zwana dalej „umową”. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy będą stanowić integralną część umowy w formie Załączników, co reguluje szczegółowo umowa.

4. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić objęcie ochroną ubezpieczeniową współpracowników i byłych pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin, na zasadach określonych w pkt H. OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 300 000,00 PLN(słownie:trzysta tysięcy złotych).

Ad II.2.7):36m-cy od daty rozpoczęcia ochrony ubezp..Zam.planuje rozpoczęcie ochrony ubezp.z dn.01.12.2022r.Rozpoczęcie ochr. ubezp.może nastąpić w innym terminie,niż określony powyżej.W każdym przypadku rozpoczęcia ochr. ubezp.nastąpi na zasad.okr.w §3 Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie co najmniej działu I grupa 1 i 5 lub działu II grupa 1 lub działu II grupa 2 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1130, ze zm.).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Pzp, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 11 września 2015 r. o Działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 Wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z art. 222 ustawy Pzp.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura została określona w pkt 14 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2025 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ – komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/;

2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne;

3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf;

4. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/;

5. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce „Załączniki”;

6. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą;

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu – po zalogowaniu się na Platformie – musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”;

8. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Komunikacja/Korespondencja”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami;

9. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej albo przekraczającej próg unijny.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2022