Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 185562-2014

Wyświetl widok skrócony

03/06/2014    S105

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2014/S 105-185562

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddzial w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2–4
Osoba do kontaktów: Iwona Przybyszewska
E-mail: iwona.przybyszewska@plk-sa.pl
Tel.: +48 587213274
Faks: +48 587213268

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie infrastrukturą kolejową
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla rozszerzonego zakresu rzeczowego w ramach projektu:„Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego” – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201”, współfinansowanego z regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego nalata 2007–2013.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linie kolejowe nr 201 na terenie województwa pomorskiego

Kod NUTS PL63 Pomorskie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla rozszerzonego zakresu rzeczowego w ramach projektu: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. Kościerskiego korytarza kolejowego– odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i powykonawczej, w tym w szczególności opracowanie w układzie wielobranżowym:
a) projektów koncepcyjnych na mapach do celów informacyjnych,
b) projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, wymaganych opinii,uzgodnień, sprawdzeń i pozwoleń, warunków technicznych itp.,
c) projektów wykonawczych,
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) przedmiarów robót i kosztorysów,
f) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w toku realizacji przedsięwzięcia,
g) oceny wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo sytemu kolejowego, ocenę znaczenia tych zmian (w przypadku zmian mających wpływ na bezpieczeństwo) oraz analizę ryzyka (w przypadku zmian znaczących),
h) innych projektów niezbędnych do realizacji robót.
2. wystąpienie o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych dokumentów, opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi.
3. uzyskanie postanowienia RDOŚ dla zadania 1C w zakresie rezygnacji z budowy ekranów akustycznych.
4. uzyskanie zmiany postanowień pozwolenia na budowę w zakresie rezygnacji z budowy ekranów akustycznych.
5. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
6. wykonanie robót budowlanych, w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową, w tym w szczególności:
a) roboty pomiarowe i wyniesienie w terenie osnowy geodezyjnej,
b) roboty ziemne, torowe i odwodnieniowe,
c) roboty w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),
d) roboty w zakresie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,
e) roboty w zakresie obiektów i urządzeń zasilania odbiorów nie trakcyjnych (stacje transformatorowe SN/nN)oraz roboty w zakresie urządzeń i układów elektroenergetyki do 1 kV,
f) roboty w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącej nastawni wykonawczej „Os1” na stacji Gdańsk Osowa oraz adaptację nastawni wykonawczej „GWk1” na stacji Gdynia Wielki Kack,
g) roboty w zakresie obiektów inżynieryjnych,
h) roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym dróg, ogrodzeń, ciągów pieszych do budynku,oświetlenia terenu oraz zieleni,
i) przebudowę przejazdu,
j) zabezpieczenie środowiska przed niekorzystnym wpływem robót i eksploatacji linii.
7. obsługa geodezyjna i geotechniczna w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania robót budowlanych wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
8. uzyskanie pozwoleń na użytkowanie dla zrealizowanych obiektów.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)stanowiącym Tom III SIWZ oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym Tom IV niniejszej SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane, 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45234116 Budowa torów, 34632000 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45234113 Rozbiórka torów, 45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu, 45234100 Budowa kolei, 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 106 996 715,99 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
9090/IRO5ZA/000210/13/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 239-414824 z dnia 10.12.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.5.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum: Rubau Polska Sp. z o.o. (Lider), Construcciones Rubau S.A. (Partner), Rover Alcisa S.A. (Partner)
Adres pocztowy: ul. Trojańska 7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-261
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@rubau.com

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 84 873 215,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 106 996 715,99 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: I. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
II. Nadzór autorski,
III. Dokumentacja powykonawcza (wielobranżowa),
IV. Roboty budowlane (wraz z kosztami obsługi geodezyjnej i geotechnicznej oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także uzyskania ostatecznych decyzji pozwoleń na użytkowanie dla zrealizowanych obiektów):
1. Nawierzchnie i podtorze,
2. Urządzenia srk,
3. Telekomunikacja,
4. Elektroenergetyka,
5. Obiekty inżynieryjne,
6. Budynki,
7. Przejazd,
V. Komunikacja zastepcza.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego nalata 2007–2013, projekt pn.: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. Kościerskiego korytarza kolejowego – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201”.
VI.2)Informacje dodatkowe:
Realizacja Robót będących przedmiotem zamówienia publicznego będzie przeprowadzona zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM DLA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, Wydanie angielsko – polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999).
Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2015 r.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy,albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie UZP – Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.5.2014