Usługi - 185591-2020

Submission deadline has been amended by:  218594-2020
22/04/2020    S79

Belgia-Bruksela: Usługi gastronomiczne dla żłobków i przedszkoli Komisji Europejskiej w regionie stołecznym Brukseli

2020/S 079-185591

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, OIB — Office for Infrastructure and Logistics in Brussels, OIB.02.002
Adres pocztowy: CSM 1, cours Saint-Michel 23
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi gastronomiczne dla żłobków i przedszkoli Komisji Europejskiej w regionie stołecznym Brukseli

Numer referencyjny: OIB/2020/OP/0035
II.1.2)Główny kod CPV
55500000 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie dotyczy zarządzania infrastrukturą gastronomiczną dla żłobków i przedszkoli Komisji Europejskiej i jej eksploatacji. Usługa ta obejmuje posiłki dla dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli, z wyłączeniem przygotowania butelek dla niemowląt, a także posiłki dla (dorosłych) pracowników żłobków i przedszkoli obecnych na terenie obiektu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55500000 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob pkt. II.1.4)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w pkt I.2) specyfikacji przetargowej (załącznik I).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia — zaproszenie do składania ofert, punkt 3.2.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia — zaproszenie do składania ofert, punkt 3.2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe:

— szacunkowa wielkość zamówienia w ciągu czterech lat: dzienne wyżywienie dla 920 dzieci (żłobki) i 150 dorosłych oraz przekąski dla około 250 dzieci w ośrodkach opieki pozaszkolnej,

— przewiduje się wizytę na miejscu (zob. punkt 3.1) zaproszenia do składania ofert),

— specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ewentualne zapytania i odpowiedzi będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069

Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem.

Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2020