29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 186521-2021

16/04/2021    S74

Niderlandy-Veendam: Pompy

2021/S 074-186521

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Waterschap Hunze en Aa's
Krajowy numer identyfikacyjny: 01173230
Adres pocztowy: Aquapark 5
Miejscowość: Veendam
Kod NUTS: NL1 Noord-Nederland
Kod pocztowy: 9641 PJ
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Mark Reichenfeld
E-mail: m.reichenfeld@hunzeenaas.nl
Tel.: +31 598693205
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.hunzeenaas.nl/
Adres profilu nabywcy: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/264861
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297629&B=CTMSOLUTION
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297629&B=CTMSOLUTION
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Levering tijdelijke pompvoorzieningen

II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Waterschap Hunze en Aa’s heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke pompvoorzieningen. Bijvoorbeeld;

— bij extreem natte of droge periodes, om de bestaande gemalen aan te vullen, teneinde de waterstand op het gewenste peil te houden,

— bij gepland of ongepland onderhoud aan gemalen, ter vervanging van pompen die buiten dienst worden gesteld voor onderhoud,

— bij uitval van bestaande pompen of gemalen.

Doelstelling van Waterschap Hunze en Aa’s is te komen tot een Raamovereenkomst inzake de levering van tijdelijke pompvoorzieningen op huurbasis.

Opdrachtnemer dient op afroep te voorzien in full-service pompvoorzieningen met capaciteit van 0,5 m3/minuut tot ten miste 300 m3/minuut, inclusief;

— transport, installatie, ingebruikname,

— brandstof,

— onderhoud en storingsopvolging,

— besturingsvoorzieningen,

— peilregelingsfunctie,

— standby-mogelijkheid.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31121000 Zestawy prądnicowe
42120000 Pompy i sprężarki
42122130 Pompy wodne
42122220 Pompy ściekowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL1 Noord-Nederland
II.2.4)Opis zamówienia:

Waterschap Hunze en Aa’s heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke pompvoorzieningen. Bijvoorbeeld;

— bij extreem natte of droge periodes, om de bestaande gemalen aan te vullen, teneinde de waterstand op het gewenste peil te houden,

— bij gepland of ongepland onderhoud aan gemalen, ter vervanging van pompen die buiten dienst worden gesteld voor onderhoud,

— bij uitval van bestaande pompen of gemalen.

Doelstelling van Waterschap Hunze en Aa’s is te komen tot een Raamovereenkomst inzake de levering van tijdelijke pompvoorzieningen op huurbasis.

Opdrachtnemer dient op afroep te voorzien in full-service pompvoorzieningen met capaciteit van 0,5 m3/minuut tot ten miste 300 m3/minuut, inclusief;

— transport, installatie, ingebruikname,

— brandstof,

— onderhoud en storingsopvolging,

— besturingsvoorzieningen,

— peilregelingsfunctie,

— standby-mogelijkheid,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Subgunningscriterium A; Leveringsgaranties / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Subgunningscriterium B; Leveringstermijnen / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Subgunningscriterium C; Duurzaamheid / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Subgunningscriterium D; Omgevingsvriendelijkheid / Waga: 10 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2021
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

De Raamovereenkomst met Opdrachtnemer wordt afgesloten voor een maximale duur van vier jaar. De vaste contractduur is twee jaar, met aansluitend tweemaal mogelijkheid tot een verlenging van één jaar.

De Raamovereenkomst gaat in op 1.7.2021 en eindigt, behoudens tussentijdse opzegging, verlengingen of het bereiken van de maximale waarde, op 30.6.2025.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/07/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2021
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Rechtbank Noord-Nederland
Miejscowość: Groningen
Państwo: Niderlandy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2021