Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 186531-2015

Afișează vizualizare compactă

30/05/2015    S103

Belgia-Bruxelles: Elaborarea de documente de orientare privind punerea în aplicare a Regulamentului UE privind accesul şi împărţirea beneficiilor [Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului]

2015/S 103-186531

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Mediu, ENV. SRD.2 – Finanţe
Adresă: BU 9, 01/005
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: echipei responsabile pentru contracte
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=873

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Elaborarea de documente de orientare privind punerea în aplicare a Regulamentului UE privind accesul şi împărţirea beneficiilor [Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului].
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 12: Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii de inginerie integrată; servicii de proiectare urbanistică și peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testări și analize tehnice
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: extra muros.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contractanţii vor furniza asistenţă Comisiei în ceea ce priveşte pregătirea unui set de documente care vor servi ca orientări unei serii de sectoare relevante pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE privind accesul şi împărţirea beneficiilor. Aceasta implică elaborarea elementelor pentru documentele de orientare şi organizarea unui proces pentru solicitarea de contribuţii din partea părţilor interesate pentru finalizarea acestora.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

90700000 Servicii privind mediul

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Contract unic.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 190 000 și 215 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se consulta dosarul licitaţiei. A se vedea articolul 1.4 din modelul de contract.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se consulta dosarul licitaţiei. A se vedea punctele 1.3 şi 1.4 din caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se consulta dosarul licitaţiei. A se vedea punctele 1.1 şi 1.6 din caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se consulta dosarul licitaţiei. A se vedea punctul 2.3.1 din caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se consulta dosarul licitaţiei – a se vedea punctul 2.3.2 din caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
ENV.E.2/SER/2015/0016.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 38-064198 din 24.2.2015

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.7.2015 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27.7.2015 - 10:30

Locul:

avenue de Beaulieu 5, sala D, 1160 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant (cu dovada identităţii) poate participa la deschiderea ofertelor (cheltuielile nu sunt acoperite). Ofertanţii sunt rugaţi să anunţe numele participantului la adresa env-tenders@ec.europa.eu înainte de şedinţa de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (f) din normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25.10.2012 (Regulamentul financiar), pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului iniţial, autoritatea contractantă va putea utiliza procedura negociată excepţională pentru servicii suplimentare (fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare) constând în repetarea de servicii similare (până la maximum 50 % din valoarea contractului iniţial) încredinţate operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul iniţial de către aceeaşi autoritate contractantă.
Dosarul licitaţiei va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic şi este responsabilitatea ofertanţilor să verifice eventualele actualizări şi modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitaţie.

A se avea în vedere că titlul şi bugetul indicate în anunţul de intenţie 2015/S 38-064198 din 24.2.2015 s-au modificat. Titlul era „Elaborare a documentelor de orientare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 511/2014 privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor”, iar bugetul era de 230 000 EUR.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: eventualele observaţii privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1.

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoştinţă de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menţionat la punctul VI.4.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20.5.2015