Dostawy - 188080-2017

Wyświetl widok skrócony

18/05/2017    S95

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne maszyny specjalnego zastosowania

2017/S 095-188080

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564113
Faks: +48 324762671

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ornontowice, JSW S.A. KWK „Budryk”.

Kod NUTS PL227 Rybnicki

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk”.
Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 162 789 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
46/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450462 z dnia 22.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 145-262716 z dnia 29.7.2016

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 167-301541 z dnia 31.8.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „BUDRYK”.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.4.2017
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: FAMUR PEMUG Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-750
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@pemug.pl
Tel.: +48 327055371
Faks: +48 327055371

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 175 582 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 162 789 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 44 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 1) Branża projektowa – około 3 %.
2) Branża budowlana – około 8 %.
3) Branża instalacyjna – około 5 %.
4) Branża elektryczna – około 23 %.
5) Branża maszynowa – montaże i demontaże – około 5 %.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 0224587840
Faks: +48 0224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 0224587801
Faks: +48 0224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.5.2017