Servicii - 188837-2019

23/04/2019    S79    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Germania-Frankfurt am Main: Servicii de broker pentru publicitatea privind recrutarea de personal

2019/S 079-188837

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
Adresă: WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Localitate: Frankfurt am Main
Cod NUTS: DE712
Cod poștal: 60327
Țară: Germania
Persoană de contact: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.eiopa.europa.eu/

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Adresă: Trg Republike, 3
Localitate: Ljubljana
Cod NUTS: SI041
Cod poștal: 1000
Țară: Slovenia
E-mail: procurement@acer.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.acer.europa.eu/

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice
Adresă: Z.A.Meierovica Bulv. 14, 2nd floor
Localitate: Riga
Cod NUTS: LV006
Cod poștal: LV-1050
Țară: Letonia
E-mail: procurement@berec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.berec.europa.eu/

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare
Adresă: Rue des Drapiers 17-23
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1
Țară: Belgia
E-mail: procurement@eda.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.eda.europa.eu/

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Adresă: Gedimino pr 16
Localitate: Vilnius
Cod NUTS: LT011
Cod poștal: 01103
Țară: Lituania
Persoană de contact: General Procurement Team
E-mail: procurement@eige.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.eige.europa.eu/

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Adresă: Praca Europa 4
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: DE712
Cod poștal: 1249-206
Țară: Portugalia
E-mail: procurement@emsa.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.emsa.europa.eu/

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Adresă: 103 rue de Grenelle
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR101
Cod poștal: 75007
Țară: Franţa
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Fusion for Energy
Adresă: Carrer Josep Pla 2, Torre B3
Localitate: Barcelona
Cod NUTS: ES51
Cod poștal: 08019
Țară: Spania
E-mail: info@f4e.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.fusionforenergy.europa.eu/

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul unic de rezoluție
Adresă: Treurenberg 22
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.srb.europa.eu/

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: Domenico Scarlattilaan 6
Localitate: Amsterdam
Cod NUTS: NL329
Cod poștal: 1083 HS
Țară: Țările de Jos
E-mail: A-FI-PCS@ema.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.eiopa.europa.eu/

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:

legislația UE

I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de broker pentru publicitatea privind recrutarea de personal

Număr de referinţă: EIOPA-OP-042-2018
II.1.2)Cod CPV principal
79341000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de broker pentru intermedierea între autoritățile contractante și orice pagină de internet/suport media unde autoritățile contractante aleg să publice posturile lor vacante.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 061 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE712
Locul principal de executare:

A se vedea și adresa de internet indicată mai sus.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 061 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Operațiuni administrative ale UE.

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/05/2019
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/05/2019
Ora locală: 14:00
Locul:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul achiziției (inclusiv caietul de sarcini al licitației) și documentele suplimentare (inclusiv întrebări și răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4780

Părțile interesate sunt invitate să se înregistreze prin intermediul site-ului. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziții publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această invitație la licitație. Părțile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. EIOPA nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanții nu iau cunoștință de informațiile suplimentare cu privire la această invitație la licitație publicate pe site-ul în cauză. Site-ul va fi actualizat în mod regulat: ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

Informații suplimentare cu privire la condițiile contractuale, reînnoirile contractului, condițiile de participare, nivelurile minime ale capacităților solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini al licitației pe site-ul sus-menționat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie.

Timp de 3 ani de la încheierea contractului inițial, autoritatea contractantă va putea să utilizeze procedura de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare celor alocate părții/lor căreia/cărora i-a/le-a fost atribuit prezentul contract de către autoritatea contractantă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3)

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/04/2019