Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 188860-2019

Afișează vizualizare compactă

23/04/2019    S79    Comisia Europeană - Servicii - Scrisoare de interes - Nu se specifică 

Belgia-Bruxelles: Cererea către unitățile care oferă cazare temporară pentru a pune la dispoziție camere funcționarilor și personalului Comisiei Europene, altor instituții, agenții și organisme ale UE

2019/S 079-188860


Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Comisia Europeană - PMO, Avenue de Tervueren 41, Brussels1040, BELGIA (BE)

Punct(e) de contact
For the attention of: PMO.2

E-mail: PMO-HRT-CONTACT@ec.europa.eu

Adresă (adrese) de internet:
Acces electronic la informații (URL):

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4687

Depunerea electronică a candidaturilor (URL):

https://ec.europa.eu/HRT

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documentele suplimentare pot fi obținute la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Candidaturile trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu


Secțiunea II: Obiectul cererii de exprimare de interes

II.1)Denumirea atribuită cererii de scrisori de exprimare a interesului:
Cererea către unitățile care oferă cazare temporară pentru a pune la dispoziție camere funcționarilor și personalului Comisiei Europene, altor instituții, agenții și organisme ale UE
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr.: 17 Servicii de restaurante și hotel
Locația principală de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: În întreaga lume
II.3)Descrierea domeniului sau a domeniilor care fac obiectul cererii de scrisori de interes:
Funcționarii și personalul Comisiei Europene și al altor instituții, agenții și organisme ale Uniunii Europene au dreptul la rambursarea cheltuielilor survenite pe parcursul deplasării lor în interes de afaceri, până la sumele stabilite de regulamentele în vigoare. În special, în ceea ce privește cazarea, principiul de bază este libera alegere de către funcționarii și personalul Comisiei Europene a facilităților — proiectate în acest scop — sub rezerva respectării unui plafon financiar zilnic.
PMO dorește să stabilească o listă care să cuprindă unități de cazare și/sau hoteluri, astfel cum sunt definite de legislația locală (hoteluri, lanțuri și rezidențele hoteliere, cabane, pensiuni cu mic dejun), care oferă camerele lor la prețuri care nu depășesc plafonul de reglementare (taxele incluse, a se vedea anexa) ale funcționarilor și personalului Comisiei Europene, altor instituții și agenții ale Uniunii Europene în domeniul deplasări în interes de afaceri în întreaga lume.
Această listă va fi făcută publică în rândul oficialilor și agenților Comisiei Europene, alte instituții și agenții ale Uniunii Europene.
O campanie de comunicare va informa funcționarii și agenții publici despre avantajele utilizării unităților indicate în listă (servicii de calitate, prețurile aplicabile, ușurință în gestionare). Astfel, unitățile cu cele mai bune tarife se pot aștepta în mod rezonabil la o creștere a cifrei de afaceri pentru clienți.
Cu toate acestea, includerea acestor instituții pe listă nu va afecta în niciun fel Comisia, celelalte instituții, agenții și organisme ale UE sau funcționari și agenți ai acestora. Comisia, celelalte instituții, agenții și organisme ale Uniunii Europene nu vor semna niciun contract sau acord. Funcționarii și alți agenți vor avea în continuare libera alegere a structurii de cazare, fie ea inclusă pe lista propusă sau nu.
Prin transmiterea numărului de camere disponibile la prețuri care nu depășesc plafoanele de reglementare, operatorii care își vor manifesta interesul pentru acest exercițiu se vor angaja să practice aceste prețuri pentru funcționari și ceilalți agenți.

Instituțiile care doresc să participe la această licitație trebuie să se înregistreze pe portalul web al Comisiei, https://ec.europa.eu/HRT și să completeze câmpurile indicate.

Înregistrarea va fi posibilă până la maximum 6 luni înainte de data expirării prezentului anunț.
Un comitet de evaluare se va reuni în mod regulat pentru a accepta oferte mai mici sau egale cu plafonul de reglementare și va efectua actualizarea regulată a listei.
Această invitație de exprimare a interesului este pentru o perioadă de patru (4) ani. Organizațiile gazdă pot trimite, prin portalul menționat, actualizări privind prețurile. Aceste actualizări vor fi ulterior aprobate de comitetul de evaluare.
Toate organizațiile care au răspuns la această licitație vor primi un răspuns pentru a le informa cu privire la includerea lor pe listă sau nu. Orice parte interesată necâștigătoare poate depune o nouă candidatură după 6 luni de la notificarea răspunsului.
Prezentul anunț constituie o cerere pentru a oferi camere în întreaga lume la prețurile aplicabile funcționarilor și agenților Comisiei Europene, celorlalte instituții, agenții și organisme ale Uniunii Europene în domeniul deplasărilor în interes de afaceri.
Serviciile aplicabile și prețurile propuse vor fi incluse într-o listă (care poate include sub-liste) cu o perioadă de valabilitate de 4 ani de la data expedierii prezentului anunț.
Toate unitățile sunt invitate să se prezinte în conformitate cu dispozițiile prezentului anunț, indicând o persoană de contact pentru PMO. PMO va lista participanții care îndeplinesc criteriile menționate în acest anunț și care s-au înregistrat cu succes pe portalul web.
Datele personale vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. Aceste date, precum și răspunsurile furnizate, nu pot fi prelucrate decât în scopul evaluării documentelor primite de PMO.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? qid=1551774531729&uri=CELEX:32018R1725

II.4)Informații privind loturile
Această cerere de scrisori de interes este împărțită în loturi: nu
Pot fi depuse candidaturi pentru un singur lot
II.5)Informații privind subcontractarea
Este acceptată subcontractarea: nu
II.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
Obiect principal 55.11.00.00-4
II.7)Informații suplimentare:
1) Categoriile listate vor fi după cum urmează:
— hoteluri,
— rezidențele hoteliere,
— cabane,
— camere de oaspeți.
Fiecare unitate respectă, pentru categoria sa, legislația locală relevantă.
2) Documentele justificative și facturile emise de unități funcționarilor și altor agenți trebuie să respecte legislația națională;
3) Furnizorii trebuie să informeze imediat PMO prin intermediul portalului web cu privire la orice schimbare care ar face imposibilă îndeplinirea criteriului de preț indicat în cerere;
4) prețurile propuse pot fi revizuite;
5) Instituțiile care doresc să fie eliminate din listă trebuie să utilizeze funcționalitatea pusă la dispoziție în aplicația web;
6) Cererea de exprimare a interesului va avea valabilitatea de 4 ani cu începere de la data trimiterii prezentului anunț la Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.


Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Forma juridică pe care o va lua grupul de furnizori, contractanți sau prestatori de servicii căruia i s-ar putea atribui contractul:
Nu este cazul
III.2)Situația economică și financiară:
Nu este cazul
III.4)Capacitatea profesională:
Nu este cazul


Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.2)Motive de excludere
Vor fi excluși de la participarea la un contract candidații care:
(a) se află în stare de faliment, fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, au încheiat concordate judiciare, și-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri similare prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
(b) au fost condamnați pentru un delict legat de conduita lor profesională printr-o hotărâre fără cale de atac;
(c) au comis în conduita lor profesională greșeli grave;
(d) nu și-au respectat obligațiile de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau de achitare a impozitelor;
(e) s-au făcut vinovați de grave declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de departamentul ordonator;
(f) altele: nu se aplică.
IV.3)Criterii de selecție:
Nu este cazul
IV.4)Informații administrative
IV.4.1) Numărul de referință al dosarului: 2019/PMO2/HRTAMI
IV.4.2) Perioada de valabilitatea a listei care rezultă în urma acestei cereri de exprimare a interesului: Lista va fi valabilă pentru o perioadă de 4 ani de la data la care acest anunț este trimis Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene.
Candidaturile care vor apărea pe această listă pot fi depuse în orice moment în perioada de valabilitate a acestei liste, cu excepția ultimelor 3 luni.
IV.4.3) Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor: nu se aplică
IV.4.4) Limba (limbile) în care pot fi depuse candidaturile: Orice limbă oficială a UE


Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Prezentarea și depunerea candidaturilor:
-
VI.2)Informații suplimentare:
Nu este cazul
VI.3)Data expedierii prezentului anunț:
Nu este cazul