Usługi - 191119-2020

Submission deadline has been amended by:  246794-2020
24/04/2020    S81

Polska-Zakopane: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

2020/S 081-191119

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Frajdenberg
E-mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl
Tel.: +48 182015205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumtatrzanskie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/zamowienia_publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego"

Numer referencyjny: ADM.270-4/2020
II.1.2)Główny kod CPV
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dostaw i usług – dot. wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektów pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) oraz „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014–2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39154000 Sprzęt wystawowy
32321300 Materiały audiowizualne
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej
32417000 Sieci multimedialne
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
71314100 Usługi elektryczne
79930000 Specjalne usługi projektowe
92111000 Usługi produkcji filmów kinowych i wideo
92312000 Usługi artystyczne
32323000 Monitory wideo
72212500 Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
39150000 Różne meble i wyposażenie
72212783 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
92312210 Usługi świadczone przez autorów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania dostaw i usług:

9 filii Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego” w budynkach wpisanych do rejestru zabytków – w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) oraz „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014–2020.

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności:

1) wykonanie stanowisk multimedialnych, aplikacji interaktywnych, dodanie treści wraz z podłączeniem ich do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej;

2) koordynacja dostaw i montażu sprzętu multimedialnego oraz instalacji i realizacji aplikacji interaktywnych i multimedialnych w tym m.in. scenariusze, tłumaczenia tekstów na język angielski;

3) przeniesienie majątkowych praw autorskich na Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

Miejsce wykonania dostaw i usług dla poszczególnych zadań:

1. gmach główny Muzeum Tatrzańskiego – ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, POLSKA – GG;

2. Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich – Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, POLSKA – KOZ;

3. Muzeum Kornela Makuszyńskiego – ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane, POLSKA – OPO;

4. Galeria Władysława Hasiora – ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane, POLSKA – HAS;

5. Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba” – ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane, POLSKA – KOL;

6. Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza – ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane, POLSKA – OKS;

7. Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich – Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane, POLSKA – ROJ;

8. Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze – Zagóra 86, 34-532 Czarna Góra, POLSKA – CZG;

9. Zagroda Sołtysów w Jurgowie – Jurgów 215, 34-532 Jurgów, POLSKA – JUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób kluczowych dla realizacji zadania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach działania 8.1.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami:

a) osobą odpowiedzialną za koordynację prac w ramach zamówienia – koordynatora projektu posiadającą odpowiednie doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora (kierownika) projektu nad realizacją aplikacji interaktywnych, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 razy koordynowała realizacje zamówień, które swoim zakresem obejmowały co najmniej dostawę i montaż interaktywnych stanowisk multimedialnych, systemu zarządzania, produkcji aplikacji do stanowisk multimedialnych trzech obiektów o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN netto;

b) osobą odpowiedzialną za grafikę dla kontentów multimedialnych – posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert wykonała nie mniej niż 3 animacje;

c) osobą odpowiedzialną za montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV – posiadającą odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej raz nadzorowała montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń oraz systemów audiowizualnych;

d) osobą odpowiedzialną za projektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej – posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określone przepisami Prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr. 83 poz. 578/ lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia;

e) osobą odpowiedzialną za projektowanie i wykonanie instalacji teletechnicznych – posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określone przepisami Prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 83 poz. 578/ lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje, umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia;

f) architektem oprogramowania – posiadającym doświadczenie w projektowaniu co najmniej 1 zintegrowanego systemu zarządzania treściami multimedialnymi.

Powyżej wskazane osoby będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, dostępny na stronie (http://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/zamowienia_publiczne/)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane (budynek „Palace”), POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na stronie (https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia jest zamieszczony w pkt VI SIWZ, która jest dostępna na stronie (http://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/zamowienia_publiczne/)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2020