Servicii - 191127-2019

24/04/2019    S80

Ţările de Jos-Haga: Servicii de întâmpinare, de conferință și servicii conexe

2019/S 080-191127

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europol.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4663
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4663
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de întâmpinare, de conferință și servicii conexe

Număr de referinţă: 1904/C58/D
II.1.2)Cod CPV principal
79992000 Servicii de recepţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Domeniul de aplicare al acestei proceduri de achiziții este furnizarea de servicii de întâmpinare, conferințe și servicii conexe pentru sediul central al Europol. Domeniul de aplicare al acestei proceduri de achiziții publice este furnizarea de servicii de ospitalitate, conferințe și servicii conexe pentru sediul central al Europol.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 310 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79510000 Servicii de secretariat telefonic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Locul principal de executare:

Haga, ȚĂRILE DE JOS.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Domeniul de aplicare al acestei proceduri de achiziții este furnizarea de servicii de întâmpinare, conferințe și servicii conexe pentru sediul central al Europol. Domeniul de aplicare al acestei proceduri de achiziții publice este furnizarea de servicii de ospitalitate, conferințe și servicii conexe pentru sediul central al Europol.

Europol dorește să achiziționeze următoarele servicii:

(1) servicii regulate;

(2) servicii de asistență la cerere;

(3) gestionarea magazinului de suveniruri al Europol.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata contractului va fi de 2 ani, cu 2 eventuale reînnoiri a câte 1 an fiecare, după cum se specifică în proiectul de contract.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În termen de 3 ani de la încheierea contractului (inițial), Europol poate recurge la procedura negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (Anexa I punctul 11.1.e) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii (FR)) pentru servicii noi similare celor încredințate părții căreia îi va fi atribuit acest contract de către aceeași autoritate contractantă.

Această opțiune poate fi utilizată dacă serviciile de întâmpinare și de conferință cresc în comparație cu estimările efectuate înainte de începerea procedurii de achiziții. Creșterea nu poate depăși 50 % din valoarea estimată inițială a contractului-cadru.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/05/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/05/2019
Ora locală: 14:00
Locul:

Sediul Europol – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, ȚĂRILE DE JOS.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Din motive de securitate, ofertanții trebuie să se înregistreze în termenul indicat (a se vedea scrisoarea de invitație la licitație și caietul de sarcini al licitației) pentru a li se permite participarea la ședința de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

În aproximativ 4 ani.

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acestuia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod poștal: 251 7KK
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Adresă internet: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/04/2019