Servicii - 191128-2019

24/04/2019    S80

Lituania-Vilnius: Îmbunătățirea colectării de date administrative privind violența între partenerii intimi

2019/S 080-191128

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Adresă: Gedimino av.16
Localitate: Vilnius
Cod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Cod poștal: LT 01103
Țară: Lituania
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.eige.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4793
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Egalitatea dintre femei și bărbați

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Îmbunătățirea colectării de date administrative privind violența între partenerii intimi

Număr de referinţă: EIGE/2019/OPER/01
II.1.2)Cod CPV principal
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectiv general:

Obiectivul general al acestui studiu este de a sprijini în continuare statele membre ale UE în punerea în aplicare a unor indicatori la nivel de UE pentru colectarea datelor administrative privind violența între partenerii intimi, violul și femicidul elaborat de EIGE și dezvoltarea unui sistem de clasificare a femicidului.

Obiective (obiectivele) specifice:

Obiectivele specifice vor contribui la îmbunătățirea comparabilității și uniformității datelor administrative privind violența bazată pe criterii de sex.

Obiectivele specifice sunt:

1) să evalueze progresele înregistrate la nivel național în îmbunătățirea disponibilității datelor, pentru a furniza date uniforme privind violența între partenerii intimi și pentru a consolida comparabilitatea datelor din UE;

2) să îmbunătățească colectarea datelor privind asasinarea femeilor și a fetelor bazate pe gen prin dezvoltarea unui sistem de clasificare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectiv general:

Obiectivul general al acestui studiu este de a sprijini în continuare statele membre ale UE în punerea în aplicare a unor indicatori la nivel de UE pentru colectarea datelor administrative privind violența între partenerii intimi, violul și femicidul elaborat de EIGE și dezvoltarea unui sistem de clasificare a femicidului.

Obiective (obiectivele) specifice:

Obiectivele specifice vor contribui la îmbunătățirea comparabilității și uniformității datelor administrative privind violența bazată pe criterii de sex.

Obiectivele specifice sunt:

1) să evalueze progresele înregistrate la nivel național în îmbunătățirea disponibilității datelor, pentru a furniza date uniforme privind violența între partenerii intimi și pentru a consolida comparabilitatea datelor din UE;

2) să îmbunătățească colectarea datelor privind asasinarea femeilor și a fetelor bazate pe gen prin dezvoltarea unui sistem de clasificare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 11
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/06/2019
Ora locală: 11:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/06/2019
Ora locală: 13:00
Locul:

Sediul EIGE.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

1 reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor în calitate de observator. Companiile sunt rugate să își anunțe intenția cu cel puțin 2 zile lucrătoare în prealabil, la adresa de contact indicată în secțiunea I din prezentul anunț, printr-o notificare care include numărul de referință al procedurii de achiziții.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acestuia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/04/2019