Dostawy - 191435-2019

24/04/2019    S80    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kutno: Pakiety oprogramowania medycznego

2019/S 080-191435

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 52
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: a.tomalak@szpital.kutno.pl
Tel.: +48 243880247
Faks: +48 243880247

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.kutno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.kutno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP/12/19
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej, dostawa i wdrożenie Infrastruktury sprzętowej i oprogramowania ZSI w ramach projektu pn. w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przez Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
79132000 Usługi uwierzytelniania
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32424000 Infrastruktura sieciowa
32420000 Urządzenia sieciowe
48820000 Serwery
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
45000000 Roboty budowlane
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej, dostawa i wdrożenie Infrastruktury sprzętowej i oprogramowania ZSI w ramach projektu pn. w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przez Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nadzór autorski / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin RFC / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności systemu / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0044/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do Sekcji II.1.3) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, dostawy, usługi

Uwaga do sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium. Wymagane wadium zostało określone w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 138 600 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52, POLSKA - w małej Sali konferencyjnej nr 08a - niski parter.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty (w formie elektronicznej): 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - według Załącznika nr 4 do SIWZ; 6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - według Załącznika nr 4 do SIWZ; 7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716) - według Załącznika nr 4 do SIWZ;

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty (w formie elektronicznej): 1) wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ); 2) wykaz dostaw, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że wskazane w wykazie ww. dostawy zostały wykonane należycie (Załącznik nr 8 do SIWZ); 3) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zmawiającego, Wykonawca składa w terminie 10 dni (w formie elektronicznej): 1) specyfikacja asortymentowa dotycząca przedmiotu zamówienia, z której ma wynikać potwierdzenie wszystkich paramentów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego oraz wymaganych oświadczeń i certyfikatów – według załącznika nr 12 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

a) W terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni (jeśli zostały przesłane w inny sposób).

b) W terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści Ogłoszenia o zamówienia i SIWZ).

c) W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podłoże jego wniesienia (inne czynności Zamawiającego).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2019