Usługi - 191570-2020

24/04/2020    S81

Polska-Warszawa: Zapewnianie usług personelu

2020/S 081-191570

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Mikołajczyk
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-45-59
Faks: +48 220-48-99

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gitd.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.57.2019
II.1.2)Główny kod CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej poprzez wynajem Konsultantów spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy ramowej (IPU) i jej załącznikach w części IV SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 51 129 792.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79600000 Usługi rekrutacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego – w zakresie Krajowego Systemu Poboru Opłat, obecnie: Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, POLSKA, a w wyjątkowych przypadkach w innych lokalizacjach na terenie Warszawy.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT, związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej poprzez wynajem konsultantów spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie.

W ramach niniejszej usługi Wykonawca zapewni:

a) świadczenie usług z zakresu IT na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego, poprzez udostępnienie konsultantów spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie;

b) obsługę kwestii rozliczeń, w tym obsługę kadrowo-płacową specjalistów;

c) nadzór nad realizacją umowy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez konsultantów.

Zarządzanie przebiegiem prac, zlecanie pracy oraz rozliczanie czasowe prac koordynowane i realizowane będą przez Zamawiającego.

2. Wymagani konsultanci poszczególnych specjalności:

2.1. inżynier DevOps;

2.2. administrator aplikacji;

2.3. architekt infrastruktury IT;

2.4. architekt sieci teleinformatycznych;

2.5. starszy programista Java;

2.6. programista Java;

2.7. inżynier integracji systemów;

2.8. programista baz danych;

2.9. specjalista e-commerce;

2.10. analityk systemowy;

2.11. analityk biznesowy;

2.12. specjalista ds. dokumentacji technicznej;

2.13. inżynier bezpieczeństwa IT;

2.14. starszy tester;

2.15. tester;

2.16. młodszy tester;

2.17. architekt systemowy;

2.18. kierownik projektów;

2.19. product owner.

3. Planowana liczba roboczogodzin świadczenia usługi oraz szacowana liczba wymaganych konsultantów wraz ze szczegółowymi wymaganiami poszczególnych specjalności konsultantów określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w części III SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania przesunięć i zwiększenia roboczogodzin oraz liczby konsultantów pomiędzy poszczególnymi specjalnościami do maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w umowie ramowej.

4. Przez pojęcie „roboczogodzina” Zamawiający rozumie 60 minut realizacji przedmiotu zamówienia przez jednego konsultanta.

5. Certyfikaty wskazane jako wymagane dla danego konsultanta IT określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być zastąpione certyfikatami równoważnymi. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:

— analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat (np: zarządzanie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, administracja bazami danych, programowanie itp.),

— analogiczny stopień poziomu kompetencji (np: podstawowy, zaawansowany, ekspert),

— analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu (np: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli itp.),

— potwierdzony jest egzaminem (jeżeli uzyskanie danego certyfikatu wymaga egzaminu).

Obowiązek wykazania, że zaproponowane przez Wykonawcę osoby posiadają wiedzę/umiejętności/certyfikaty równoważne do rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Certyfikaty równoważne nie mogą być wystawione przez Wykonawcę lub podmiot zależy od Wykonawcy

6. Wszyscy konsultanci IT muszą posługiwać się biegle językiem polskim. Przy braku wymaganej biegłej znajomości języka polskiego, Zamawiający dopuszcza angażowanie przez Wykonawcę na jego (Wykonawcy) koszt tłumaczy, zapewniających biegłe, stałe i profesjonalne tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą. W takiej sytuacji, Wykonawca w ofercie zobowiąże się, że zaangażuje na własny koszt tłumacza lub tłumaczy w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

7. Zamawiający nie określa czynności, przy których realizacji wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność konsultantów / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w części IV SIWZ – istotnych postanowieniach umowy ramowej i jej załącznikach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 242-594984
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Euvic sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przewozowa 32
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Poland S.A.
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Britenet sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum Wykonawców: Transition Technologies – Software spółka z o.o. i Transition Technologies – Managed Services spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Pawia 55
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-030
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S & T Services Polska sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BlueSoft sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 96
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sii sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Niepodległości 69
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-626
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 51 129 792.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 129 792.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zawarł umowę ramową 20.4.2020 na maksymalną kwotę 62 889 644,16 PLN brutto z (8) ośmioma Wykonawcami, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze w przedmiotowym postępowaniu na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

1. Umowa nr 58 /2020 – Euvic sp. z o.o. ul. Przewozowa 32; Gliwice (44 -100), POLSKA;

2. Umowa nr 59 /2020 – Asseco Poland S.A.; ul.Olchowa 14; w Rzeszów (35-322), POLSKA;

3. Umowa nr 60 /2020 – Britenet sp. z o.o.; ul. Karolkowa 30; Warszawa (01-207), POLSKA;

4. Umowa nr 61 /2020 – konsorcjum firm: Transition Technologies – Software spółka z o.o., ul. Pawia 55, Warszawa (01-030), POLSKA i Transition Technologies – Managed Services spółka z o.o., ul. Pawia 55, Warszawa(01-030), POLSKA;

5. Umowa nr 62 /2020 – Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.; Al. Jerozolimskie 179; Warszawa (02-222); POLSKA;

6. Umowa nr 63 /2020 – S & T Services Polska sp. z o.o. ul. Postępu 21D; Warszawa (02-676); POLSKA;

7. Umowa nr 64 /2020 – BlueSoft sp. z o.o.; Al. Jerozolimskie 96; Warszawa (00-807); POLSKA;

8. Umowa nr 65 /2020 – Sii sp. z o.o.; al. Niepodległości 69; Warszawa (02-626); POLSKA.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przysługujące Wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

3) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania;

4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5) jeżeli Zamawiający – mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno:

1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

2) określać żądanie odwołującego;

3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp;

2) uiszczono wpis.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia drogą elektroniczną. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2020