Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 19187-2019

15/01/2019    S10    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Lipka: Miškininkystės paslaugos

2019/S 010-019187

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lipka
Adresas: Mały Buczek 38
Miestas: Lipka
NUTS kodas: PL411
Pašto kodas: 77-420
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Adam Otręba
El. paštas: lipka@pila.lasy.gov.pl
Telefonas: +48 672665046
Faksas: +48 672665753

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.pila.lasy.gov.pl/lipka

Pirkėjo profilio adresas: www.pila.lasy.gov.pl/lipka

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://bip.lasy.gov.pl/pl/dg/rdlp_pila/nadl_lipka/zamowienia_publiczne
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: usługi gospodarki leśnej

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lipka w roku 2019

Nuorodos numeris: SA.270.2.1.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77200000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lipka w roku 2019. Przedmiot zamówienia obejmuje leśnictwa: Białobłocie, Osowo, Lipka

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 900 136.16 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
45233140
45233141
45233142
45232452
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL411
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Polska, województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina Lipka

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986– dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg, urządzeń wodno-melioracyjnych i obiektów turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lipka w roku 2019.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji oraz utrzymania dróg obiektów turystycznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się odpowiednio do części załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje leśnictwa: Białobłocie, Osowo, Lipka

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lipka. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictwa Białobłocie, Osowo oraz Lipka.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia - samodzielna realizacja pozyskania drewna / Lyginamasis svoris: 20 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia - samodzielna realizacja pielęgnacji upraw, CW,CP / Lyginamasis svoris: 20 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 900 136.16 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone

W kwocie netto nie większej niż: 271 448,02 PLN.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 357 240,12 PLN netto.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium (rozdział 9 SIWZ) w wysokości 40 000,00 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Dotyczy sekcji VI.3

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone przed upływem terminu składania ofert pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. g – n obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

11.5 W terminie składania ofert określonym w pkt 12.1. SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:

a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,

c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ),

e) JEDZ jako własne oświad. Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifi. podpisem elektronicznym,

f) JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifi. podpisem elekt. o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

g) JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó,

h) wadium w oryginale w postaci elektron. opatrzonej kwalif. podpis elektron.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 226 206,69 PLN

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ

Dotyczy dodatkowo sekcji III.1.3

Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia JEDZ, dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawiera pkt 7.1 ust.a SIWZ.

W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

Zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 741 000,15 PLN brutto

Spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu pług leśny z pogłębiaczem przeznaczony do przygotowania gleby pod zalesienia i odnowienia,

c) co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu pług leśny do pracy pod okapem drzewostanu przeznaczony do przygotowania gleby pod podsadzenia i podszyty,

d) co najmniej 1 szt. pługofrezarka do przygotowania gleby z przeznaczeniem do przygotowania gleby pod zalesienia i odnowienia.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) co najmniej 9 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

lub

W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1 maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 1 osobą operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

lub

W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 2 lub więcej maszyny typu harwester (informację o posiadaniu należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ) powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką i 2 lub więcej osób operatorem harwestera, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego

b) co najmniej 1 osobami nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;

c) co najmniej 1 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 741 000,15 PLN brutto, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.

— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje nt. ilości (1) maszyn leśnych typu harwester, (2) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ.

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 6.2. ppkt 3) lit b) i c), tj. maszyna leśna typu harwester, ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna, ich opis tj. marka, model oraz podstawy dysponowania, a w przypadku maszyny leśnej typu harwester, ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna również numer seryjny.

— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości (1) osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz ilości (2) osób nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadających dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa oraz (3) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, a w przypadku pozyskania drewna na pozycjach z systemem mieszanym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć, na których dopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) również operatorów harwesterów, jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać przedmiot zamówienia za pomocą harwesterów, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania, a w stosunku do osób nadzoru należy podać również ich wykształcenie.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 13. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 13. Umowa w par. 13 określa wysokość kar umownych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości podczas realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie w wysokości 1,50 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenie od odpowiedz. cywilnej OC na czas realizacji umowy w wysokości min określonej w pkt 15.1.2 tir. 5 SIWZ

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 18/04/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/02/2019
Vietos laikas: 10:15
Vieta:

Sala narad, Nadleśnictwo Lipka, Mały Buczek 38, 77-420 Lipka, POLSKA

Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzys., nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstaw. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 Pzp. Na podstawie: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, 3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp), 4. art. 24 ust.5 pkt 5 Pzp, 5) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp, 6) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, 7) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postęp.,o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświad. i dokum. (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) aktualne nadzień składania ofert oświad. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu „JEDZ”, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 6 do SIWZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Inf. o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświad. dokument.,a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się, wymagania techn. organiz. wysyłania dokum. elektr określa rozdz 8. W JEDZ należy podać informacje zgodnie z rozdziałem 7 pkt 7.1 ppkt a. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - n SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – n powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dok.: 1) o których mowa w pkt 7.1.lit. g) - i) składa dok. lub dokumenty wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zam., potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz zewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) o których mowa w pkt 7.1. lit. j) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy inf. albo dokum. zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14,21, art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 Pzp

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587840

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587840

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019