Usługi - 192630-2018

04/05/2018    S86

Belgia-Bruksela: Utworzenie sieci polityki społecznej i zarządzanie nią

2018/S 086-192630

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Adres pocztowy: Rue Joseph II 27, 02/021
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Ms Ana Carla-Pereira
E-mail: EMPL-VT-2018-021@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3481
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3481
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utworzenie sieci polityki społecznej i zarządzanie nią

Numer referencyjny: VT/2018/021
II.1.2)Główny kod CPV
79315000 Usługi badań społecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Umowa, która ma zostać zawarta, będzie wspierać Komisję w monitorowaniu realizacji celów i prawodawstwa UE w państwach członkowskich w dziedzinie ochrony socjalnej i integracji społecznej. Ponadto będzie ona wspierała Komisję w monitorowaniu sytuacji społecznej w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79315000 Usługi badań społecznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela, Belgia

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa będzie wspierać Komisję w monitorowaniu realizacji celów i prawodawstwa UE w państwach członkowskich w dziedzinie ochrony socjalnej i integracji społecznej. Ponadto będzie ona wspierała Komisję w monitorowaniu sytuacji społecznej w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących oraz, w razie potrzeby, zapewni na rzecz Komisji analizę ad hoc dotyczącą państw trzecich. Ponadto zapewni ona wsparcie administracyjne w zakresie MISSOC (systemu wzajemnej informacji w zakresie zabezpieczenia społecznego).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Nie więcej niż 3-krotnie (maksymalny czas trwania: 48 miesięcy).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: EaSI - PROGRESS
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. dokumenty zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2018
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Rue Joseph II 27

Brussels

Belgia

1000

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta należycie upoważniony na piśmie.

Oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia muszą przesłać informację na adres poczty elektronicznej: EMPL-VT-2018-021@ec.europa.eu i wskazać nazwisko osoby, która będzie obecna podczas otwarcia ofert, z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1, Avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: F-67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2018