Usługi - 193772-2016

07/06/2016    S108    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

2016/S 108-193772

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa niepriorytetowa „Monitorowanie systemów alarmowych w wyznaczonych obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługa:
1. monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu (nadajnik) wraz z reakcją grupy interwencyjnej w 9 wyznaczonych obiektach zamawiającego:
1. Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty, ul. Ciesielska 7,
2. Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna, ul. Sieradzka 11 a,
3. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, ul Łódzka 20,
4. . Prokuratura Rejonowa w Łęczycy ,ul. M. Konopnickiej 16,
5. . Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 4,
6. . Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 17,
7. . Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 9,
8. Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, ul. Warszawska 39,
9. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3.
2. Patrolowania obiektów i mienia przez grupy patrolowe, w 10 wyznaczonych obiektach Zamawiającego:
1. Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty, ul. Ciesielska 7,
2. Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna, ul. Sieradzka 11 a,
3. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, ul Łódzka 20,
4. Prokuratura Rejonowa w Łęczycy ,ul. M. Konopnickiej 16,
5. Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 4,
6. Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 17,
7. Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 9,
8. Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, ul. Warszawska 39,
9. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3,
10. Prokuratura Rejonowa w Kutnie, ul. Staszica 3.

Kod NUTS PL,PL1,PL11

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania systemów alarmowych w wyznaczonych budynkach Zamawiającego, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1.1.Usługa monitorowania obejmuje:
A) monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (nadajnik) wraz z reakcją grupy interwencyjnej w 9 wyznaczonych obiektach Zamawiającego,
B) patrolowanie obiektów, przez grupy patrolowe w 10 wyznaczonych obiektach Zamawiającego.
przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu jak również przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, a także niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79700000, 79711000, 79714000, 79715000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 1 209 419,64 i najwyższa oferta 1 211 946,26 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Doświadczenie. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PO III Zp 2300.10.2016.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 038-062111 z dnia 24.2.2016

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 249-455277 z dnia 24.12.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: USŁUGA NIEPRIORYTETOWA „Monitorowanie systemów alarmowych w wyznaczonych obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.5.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EKOTRADE Sp. z o.o.
ul. Melomanów 4
00-712 Warszawa
Polska
E-mail: lodz@ekotrade.com.pl
Tel.: +48 422540614
Faks: +48 426887261

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 331 550,79 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 209 419,64 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18. Pouczenia o środkach ochrony prawnej
18.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uwzględniając odwołanie.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego przed upływem tego terminu.
18.4. Terminy wniesienia odwołania:
18.4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.18.4.1. i 18.4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
18.6.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
18.6.2. sześć miesięcy od dnia zawarcia umowy, Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
18.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
18.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe Dz. U. poz. 1529 jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.6.2016