Usługi - 19463-2020

15/01/2020    S10

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2020/S 010-019463

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów NBP
E-mail: Agnieszka.Staniszewska-Bakula@nbp.pl
Tel.: +48 221852954
Faks: +48 221852540
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nbp.pl
Adres profilu nabywcy: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis sprzętu i oprogramowania HPE (Itanium/Intel)

II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Serwis sprzętu i oprogramowania HPE (Itanium/Intel).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Serwis sprzętu i oprogramowania HPE (Itanium/Intel).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
16/01/2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
16/01/2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca, który chce wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu Oneplace. Konto można założyć pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.

Szczegółowa instrukcja zakładania konta i jego obsługi jest dostępna na portalu zamawiającego pod adresem https://e-zamowienia.nbp.pl/ w zakładce p.n.: Instrukcje / Wstępne ogłoszenia informacyjne / Inne dokumenty.

Zamawiający zaleca:

1 – szczegółowe zapoznanie się z instrukcjami opublikowanymi w wyżej wskazanym miejscu,

2 – założenie konta z co najmniej 24–godzinnym (dla dni roboczych) wyprzedzeniem, ponieważ proces akceptacji wniosku o założenie konta z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze,

3 – szczegółowe zapoznanie się z warunkami technicznymi dotyczącymi składania oferty przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przetestowanie procesu złożenia oferty tak, żeby właściwe oferty móc złożyć w terminie składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020