Dostawy - 194667-2022

Submission deadline has been amended by:  276838-2022
13/04/2022    S73

Polska-Malczyce: Autobusy elektryczne

2022/S 073-194667

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Malczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 9131501629
Adres pocztowy: Malczyce
Miejscowość: Malczyce
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-320
Państwo: Polska
E-mail: b.kropska@malczyce.wroc.pl
Tel.: +49 713179066
Faks: +49 713179617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malczyce.wroc.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://malczyce.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem autobusów zeroemisyjnych

Numer referencyjny: RRP.272.01.04.2022.A
II.1.2)Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część 1:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych autobusów zeroemisyjnych o długości 8,5 - 9,5 m oraz ładowarki plug-in o mocy min. 40 kW.

Część 2:

Dostawa i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim pokrytym papą Urzędu Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce o mocy min 9,5kWp; na dachu skośnym pokrytym blachodachówką Żłobka Publicznego w Malczycach ul. Klonowa 1 lub na dachu szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej 6, 55-320 Malczyce o mocy min 9,5kWp oraz na dachu pokrytym blachodachówką na Malczyckich Usługach Komunalnych w Malczycach ul.1 maja 5C o mocy min 39,5kWp wykonanie oraz instalacje na gruncie: 49,9kWp na działce nr 656/13, 49,9kWp na działce nr 656/16, 49,9kWp na działce nr 656/17, 49,9kWp na działce nr 656/18.

Łączna moc mikroinstalacji fotowoltaicznych składających się na przedmiot zamówienia wynosi ok 300kWp lecz nie może być mniejsza niż 261,1kWp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa autobusów zeroemisyjnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144910 Autobusy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Malczyce

II.2.4)Opis zamówienia:

Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania:

1) polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu, zawarte w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022);

2) posiadać aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami oferowanego typu pojazdu wydane przez właściwego ministra - Zamawiający wymaga, aby świadectwo homologacji spełniało wymagania regulaminu nr 107.06 EKG ONZ (lub nowsze) - jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz.U. UE.L.2015.153.1 z dnia 18.06.2015r.) lub inny równoważny dokument, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zostaną dostarczone najpóźniej wraz z dostawą autobusów.

3) być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku dostawy, przez tego samego producenta;

4) być przystosowane do polskich warunków klimatycznych oraz środowiskowych, a w szczególności szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, dużego zanieczyszczenia i zapylenia powietrza występującego podczas eksploatacji;

5) być odporne na działanie środków stosowanych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, a także na działanie środków do mycia i czyszczenia pojazdów;

6) posiadać powłokę lakierniczą o wytrzymałości umożliwiającej codzienne mycie przy użyciu szczotkowej myjni automatycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45317000 Inne instalacje elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Malczyce

II.2.4)Opis zamówienia:

Oferowana instalacja fotowoltaiczna musi spełniać wymagania:

1) Instalacja ma być wykonana z elementów nowych (rok produkcji 2021 - 2022);

2) Każda instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w panele i inwerter, zabezpieczenie AC, DC, rozdzielnice elektryczne, zabezpieczenie przeciwpożarowe jeśli jest wymagane;

3) Konstrukcja gruntowa zabezpieczona przed korozją, zabetonowana betonem o klasie B30;

4) Konstrukcja dachowa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, nie dopuszcza się elementów ze stali ocynkowanej;

5) Dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych;

6) Wykonanie robót budowlanych i montażowych, instalacja i konfiguracja systemów fotowoltaicznych;

7) Szczegółowe wymagania dla wymaganych urządzeń, inwertera, modułów fotowoltaicznych oraz konstrukcji opisano w załączniku nr 4 dla Części nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na moduły, inwerter / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł (dotyczy części nr 1 i nr 2)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część nr 1:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże się doświadczeniem polegającym na należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy min. jednego elektrycznego autobusu niskopodłogowego.

Część nr 2:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:

a) udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej trzy Zamówienia, z których każde polegało na dostawie wraz z montażem (lub budowie) instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 99kWp. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022